Indemnitzacions i dietes

A efectes de la Llei de transparència, entenem per indemnitzacions les percebudes pels empleats públics per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral, i per dieta els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Pel que fa als drets d’assistència, actualment, i d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, sens perjudici del dret a percebre assistències per la participació en òrgans de selecció de personal.

 
L'any 2021 no s'ha produit cap indemnització ni dieta.
 
 

Actualització: anual.

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Format de les dades: html