Normativa

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decrets marc

  • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat).

Resolucions

Preinscripció i admissió 2023-2024

  • RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.
  • RESOLUCIÓ EDU/506/2023, de 17 de febrer, per la qual es regula el procediment de constitució i funcionament de les taules locals de planificació, el procediment de constitució i funcionament de les comissions de participació en la programació de l'oferta educativa i el procediment de constitució i funcionament de les unitats de detecció.
  • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2023, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024 a la ciutat de Barcelona.

  • RESOLUCIÓ EDU/892/2023, de 15 de març, per la qual es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 10 de la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.
  • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de març de 2023, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2023-2024 a les llars d'infants i escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona i de la composició inicial de grups i de les places autoritzades.

Òrgans de la participació en la programació de l'oferta educativa i en el procés d'admissió