Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Normativa

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decret marc

Resolucions

Preinscripció 2020-2021

  • RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
  • RESOLUCIÓ de 19 de març de 2020 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona del Consorci d'Educació de Barcelona.

Aquesta resolució es va tramitar per a la seva publicació al DOGC abans que entrés en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. És per això que, les dates i terminis als quals es fa referència en alguns dels seus articles queden sense efecte fins a nou avís. Així mateix i en funció de com s'acabi concretant el procés de preinscripció 2020-2021, algunes de les disposicions s'hauran de modificar per adaptar-les a la nova situació.

  • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
  • RESOLUCIÓ de l'11 de maig de 2020 del Consorci d'Educació de Barcelona de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona.

  • RESOLUCIÓ del 13 de juliol de 2020 del Consorci d'Educació de Barcelona relativa a la implementació del programa pilot a Barcelona de Doble titulació Batxillerat + titulació A2 d’una 2a llengua estrangera o llengua d’origen a una EOI.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail