Normativa

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decrets marc

 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat).

Resolucions

Preinscripció i admissió 2022-2023

 • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
 • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, d'aprovació de la resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2022-2023 a la ciutat de Barcelona.

 • RESOLUCIÓ EDU/856/2022, de 25 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
 • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 30 de març de 2022, de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2022-2023 a la ciutat de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ EDU/1053/2022, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'annex 9 de la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023

Preinscripció i admissió 2021-2022

 • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
   • RESOLUCIÓ EDU/1053/2021, de 13 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos 5 i 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
 • RESOLUCIÓ del 24 de ferbrer per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 9 de febrer de 2021, pel qual s'aproven modificacions d'adscripcions entre escoles d'educació primària i instituts d'educació secundària obligatòri. (annexos 1 i 2 de la resolució)
 • RESOLUCIÓ del 16 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
   • RESOLUCIÓ del 24 d'abril de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ del 26 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2021-2022.

Òrgans de la participació en la programació de l'oferta educativa i en el procés d'admissió