Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Accés a grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents.

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic superior o especialista
 • tenir el títol de tècnic (no són requisit suficient els d’esports, ni els d’art i disseny)
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • tenir el títol de BUP
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir qualsevol titulació universitària (diplomatura, llicenciatura, grau, enginyeria superior...)
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • tenir el títol de mestre d’educació primària
 • tenir l’homologació d’estudis estrangers per un títol que permeti l’accés als CFGS


Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova.

Continuïtat

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral.
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail