Accés a grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents.

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral.