Alumnat i famílies

Accés a grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents.

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
  • tenir el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir.

 

Continuïtat

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail