Assegurances dels centres docents públics

Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars i en el supòsit de danys materials en el contingut i/o continent del centre.

Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars (danys soferts en la seva integritat física i/o en els seus béns materials)

D’acord amb allò que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s’aproven les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió que han de fer els centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d’accidents o incidents (DOGC núm. 1225, de 29 de novembre), modificada per l'Ordre de 16 d’octubre de 1991 (DOGC núm. 1510, de 25 d’octubre), el professor o professora o altres professionals d’atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, hauran d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar, actuant en tot moment amb diligència i conformement a allò que estableix la normativa vigent.

  • El director o directora del centre comunicarà els fets, el més aviat possible, a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, a fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l’alumne/a accidentat, si escau, i assabenti el pare, la mare o els seus tutors legals, o les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment establert per reclamar en via administrativa.
  • Per iniciar el procediment de reclamació en via administrativa, l’interessat o interessada, o el pare, la mare o els tutors legals de l’alumne/a, han de presentar un escrit de reclamació davant la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. Cal que els particulars adjuntin a l’escrit algun document acreditatiu del seu dret i un detall sobre l’estimació del perjudici ocasionat. En el cas d’accidents soferts per alumnes, els interessats presentaran una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que acredita la representació legal del menor, el certificat mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses originades o que es puguin originar en ocasió de l’accident, i qualsevol altra documentació que considerin pertinent.
  • El director o directora del centre emetrà un primer informe descriptiu de la possible lesió en els béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin les circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de l’Administració, el traslladarà per via urgent a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • El director/a del centre, amb l’assistència deguda, haurà d’elaborar posteriorment un informe detallat dels fets i de les circumstàncies relacionades amb l’accident i trametre’l sense demora a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. Per a l’elaboració d’aquest informe, el director o directora ha de tenir en compte la versió dels fets donada (i ratificada posteriorment per escrit) pel professor/a o la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l’alumne/a en el moment de produir-se l’accident, i les informacions verbals o documentals de què pugui disposar.
  • L'Administració resol l’expedient en el termini màxim de sis mesos, en notifica la resolució al reclamant i a la junta de personal, i, si escau, tramita l’abonament de la indemnització corresponent.

Actuacions en el supòsit de danys materials en el contingut i/o continent del centre

Centres de l’Ajuntament de Barcelona

El director o directora del centre traslladarà per via urgent a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona la següent documentació:

  • Informe de la direcció del centre.
  • Denúncia davant l’autoritat corresponent (si s’escau, com en el cas de robatori).
  • Factures o pressupostos o justificació econòmica dels danys.

Centres de la Generalitat de Catalunya

El director o directora del centre traslladarà per via urgent a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona la següent documentació:

Altres informacions d’interès

Assegurança escolar obligatòria, PDF

Viatges escolars, PDF