Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Oferta d'ocupació pública

L’oferta d’ocupació pública és l’instrument per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés.

L’oferta d’ocupació pública és l’instrument per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés.

L'oferta d'ocupació del Consorci d’Educació de Barcelona s’aprova per acord Consell de Direcció, i es publica al DOGC resolució en què es detallen les places de personal laboral que han de ser proveïdes amb personal de nou accés.

En aquests moments el Consorci d'Educació de Barcelona no té cap oferta d’ocupació pública vigent.

Podeu consultar aquí les ofertes d’ocupació pública de les administracions consorciades a:

 

Ajuntament de Barcelona

 Convocaròria Títol Places Data límit instància

2019

Mestre

121 2 d'abril de 2019

 

 

 

Actualització: quan es resolgui la publicació d’una ofert pública d’ocupació (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC)

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades:  pdf

Data d’actualització 16/05/2019
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail