Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

 

S’estima el recurs contenciós administratiu interposat per la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, Associació de centres autònoms d’ensenyament de Barcelona,  l’Associació professional serveis educatius Barcelona, l’Agrupació Escolar Catalana i la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament,  contra l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7907, d’01/07/2019).

 

S’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, Associació de centres autònoms d’ensenyament de Barcelona i l’Associació professional serveis educatius Barcelona (Procediment ordinari 267/2019-A contra la Resolució sobre preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona.

 

Relativa al recurs contenciós administratiu contra la Resolució de data 20 de juliol de 2018, per la qual s’acorda desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora Maria de las Mercedes Conte Carbonell contra la resolució per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de data 31 de maig de 2018, mitjançant el qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona pel curs escolar 2018-2019.  La sentència inadmet parcialment el recurs a l’incórrer en desviació processal i estima parcialment el recurs,

 

Estima el recurs de suplicació contra la sentència 544/2019, desestimant la demanda inicial de diversos professionals contractats com a laborals docents de música i dança, que sol·liciten el reconeixement d’estadis de promoció docent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html