Autorització de compatibilitat

El règim d’incompatibilitats és el règim jurídic en virtut del qual el personal que presta els seus serveis a l’Administració pública, sigui funcionari o personal laboral, no pot exercir cap altra activitat, sigui al sector públic com al sector privat, llevat dels casos en què la llei ho permet.

La regulació de les incompatibilitats s’integra dins del règim estatutari dels funcionaris públics. Es basa en la necessitat d’aplicar el principi de dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un únic lloc de treball, sense més excepcions que les que demani el servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no puguin impedir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la imparcialitat o la independència.

Preguntes freqüents

 

 • Qui ha de demanar la compatibilitat?

  Ha de demanar la compatibilitat el personal docent i el personal d’administració i serveis que estigui adscrit a centres de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona, a centres de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona o al Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca
 • En quin moment he de demanar la compatibilitat?

  L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia (art. 17.1, Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat).

  Per tant, cal presentar la sol·licitud de compatibilitat prèviament a la realització de les dues activitats la nova activitat.

  Tanca
 • Quan no és necessari demanar la compatibilitat?

  D’acord amb l’article 2 de la Llei 21/1987, no es consideren subjectes a incompatibilitat les activitats següents:

  a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, llevat del que determina l’article 11 de la mateixa llei.

  b) La participació en seminaris, en cursos o en conferències tinguts en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les setanta-cinc hores anuals.

  c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l’ingrés en les administracions públiques.

  d) La participació en exàmens, en proves o en avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de les que li corresponen habitualment, en la manera que hom determinarà per reglament.

  e) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït.

  f) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i també la col·laboració en les publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.

  g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social, i també la col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis.

  h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el desenvolupament de cursos d’especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.

  En cas de dubte, es millor consultar o presentar la sol·licitud per tal que es valori des del servei corresponent.

  Tanca
 • Què he de tenir en compte si vull compatibilitzar la meva activitat principal amb una segona activitat (pública)?

  Principalment, no es poden superar ni el límit d’hores entre les dues activitats, ni el límit retributiu, i hi ha d’haver un interès públic per al seu desenvolupament. Aquest interès públic és declarat per la mateixa llei de compatibilitats o bé és determinat per un acord del Consell Executiu:

  Sempre que es compleixin tota la resta de requisits, es permet (com a segona activitat):

  • La docència com a professorat associat a temps parcial en alguna universitat
  • La docència com a professorat d’ensenyament de nivells no universitaris que prestin els seus serveis a la Generalitat de Catalunya en centres de música i d’educació d’adults i en les classes de llengües estrangeres organitzades pels municipis
  • La docència com a professorat especialista d’ensenyaments de formació professional en centres dependents del Departament d’Educació, per part de persones que duguin a terme activitats en el sector públic relacionades amb els cicles formatius objecte de l’activitat docent, amb un màxim de 18 hores i 45 minuts.
  • Les tasques de tutoria i consultoria del personal docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Que el personal sanitari, el personal investigador de recerca en salut i el personal docent sanitari adscrits al departament competent en matèria de salut o del seu sector públic institucional desenvolupin, en determinats sectors, un altre lloc de treball o activitat pública, de diferent tipologia de la de l’activitat desenvolupada per raó del lloc de treball principal, sanitària, de recerca en salut o de docència no reglada relacionada amb aquests àmbits, i s’autoritza la superació dels seus límits retributius.

  Aquesta llista no és exhaustiva, i hi ha altres acords: Vegeu el capítol III (Llei 21/1987)

  Tanca
 • Què he de tenir en compte si vull compatibilitzar la meva activitat principal amb una segona activitat (privada)?

  Principalment, no es pot superar el límit d’hores entre les dues activitats i cal que l’activitat privada no interfereixi de cap manera en el desenvolupament de l’activitat pública.

  Vegeu capítol IV (Llei 21/1987)

  Tanca
 • Quantes hores puc fer entre les dues activitats?

  En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració (37 hores 30 minuts) incrementada d’un 50%. És a dir, que el límit serien 56 hores i 15 minuts setmanals.

  Tanca
 • Hi ha límit per a les retribucions?

  Només hi ha límit per als casos que es compatibilitzin dues activitats públiques:

  Les remuneracions totals que hom pot percebre com a conseqüència de les autoritzacions atorgades en virtut de l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, no poden superar en cap cas les remuneracions màximes establertes als pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general o la que, si s’escau, determini a aquest efecte el pressupost de la Generalitat. Tampoc no pot superar la retribució corresponent per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents:

  1. a) Un 30 %, els funcionaris del Grup A o personal del nivell equivalent.
  2. b) Un 35 %, els funcionaris del Grup B o personal del nivell equivalent.
  3. c) Un 40 %, els funcionaris del Grup C o personal del nivell equivalent.
  4. d) Un 45 %, els funcionaris del Grup D o personal del nivell equivalent.
  5. e) Un 50 %, els funcionaris del Grup E o personal del nivell equivalent.

  La superació d’aquests límits retributius, en còmput anual, requerirà un acord exprés del Consell Executiu o del Ple de les corporacions locals, i solament es pot concedir sobre la base de raons d’especial interès per al servei.

  En l’àmbit d’aquesta llei, s’entén per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat directament o indirectament d’una prestació o d’un servei personal, tant si la quantia és fixa o variable, com si s’acredita periòdicament o ocasionalment.

  Les pagues extraordinàries i l’ajut familiar solament es poden percebre per un dels llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.

  El personal inclòs en l’àmbit d’aquesta llei que, per raó del càrrec o per designació o nomenament, pertanyi a consells d’administració o a òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades en representació del sector públic pot percebre únicament les dietes i les indemnitzacions derivades de la seva assistència en la quantia establerta en el règim general de dietes i indemnitzacions de la Generalitat de Catalunya o de la corporació local de què es tracta.

  En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’import de les dietes o les indemnitzacions que per qualsevol concepte es percebin no poden ser superiors en termes anuals al 30 % de les retribucions brutes que la persona afectada hagi de rebre per aquest període. El percentatge pot ser modificat per la Llei de pressupostos.

  Tanca
 • Què passa si desconec algunes de les dades sol·licitades en el model?

  Els dubtes que habitualment sorgeixen a l’hora d’emplenar el model de sol·licitud de compatibilitat fan referència a què es considera activitat principal i a les dades relatives a l’activitat principal.

  Es considera activitat principal la que es desenvolupa en el sector públic amb jornada i horari ordinaris, en els casos que la Llei 21/1987, de novembre, aquesta llei determina.

  Si s’exerceixen dos càrrecs o activitats públiques compatibles a temps parcial, es considera principal l’activitat que té la jornada més llarga; en el cas que totes dues tinguin la mateixa durada, es considera principal la de nivell i retribució més alts, i en el cas que totes siguin també iguals en aquests aspectes, es considera principal la de més antiguitat.

  Algunes de les dades relatives a l’activitat principal (naturalesa jurídica de la relació, grup, número de registre personal, antiguitat i retribucions), si la persona sol·licitant les desconeix, es poden deixar en blanc i es comprovaran d’ofici.

  Tanca
 • Com puc enviar el model?

  • Preferentment, pel portal E-VALISA (utilitzant el correu xtec) a Paula Vispo Aviñoa (Personal del Consorci d’Educació de Barcelona).
  • A través de la petició genèrica la Generalitat de Catalunya (els documents s’han d’adjuntar en format PDF)
  Tanca
 • Què passa si no presento el model de compatibilitat?

  L’incompliment del que disposa aquesta llei pel que fa al règim d’incompatibilitats és sancionat disciplinàriament, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en què s’hagi incorregut.

  Es considera falta molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.

  Es considera falta greu l’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l’autorització pertinent.

  Tanca
 • Puc compatibilitzar dues activitats ja realitzades?

   No, perquè es requereix presentar la sol·licitud de compatibilitat prèviament a la realització de les dues activitats.

  Tanca
 • Si l’activitat és no retribuïda, cal que presenti la sol·licitud de compatibilitat?

  Tant si l’activitat és remunerada com si no ho és, cal presentar la sol·licitud de compatibilitat.

  Tanca
 • Com puc declarar les hores d’una activitat en línia o d’autònoms?

  No n’hi ha cap model específic, però es requereix una declaració jurada dels horaris que es fan, on també s’especifiqui que aquests no interfereixen en el desenvolupament de l’activitat pública de cap forma (a l’hora d’arribar al centre o de marxar-ne, els desplaçaments entre activitats …).

  Exemple de model de declaració jurada, PDF

  Tanca
 • Si m’han concedit un permís, una excedència o una reducció, puc fer una segona activitat?

  D’acord amb la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

  • Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.
  • Les excedències per tenir cura d’un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.
  • El permís sense retribució per atendre un familiar (fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més) és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
  Tanca
 • La percepció de pensió per jubilació o retir per drets passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori és incompatible?

  La percepció de pensió per jubilació o retir per drets passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori és incompatible amb l’exercici de les funcions de llocs de treball en el sector públic corresponents a diputats del Parlament de Catalunya, a membres de les corporacions locals, a alts càrrecs i a la resta del personal de les administracions públiques catalanes, dels ens i els organismes públics de Catalunya, incloses les entitats col·laboradores i les concertades de la Seguretat Social en la prestació sanitària.

  La percepció de les pensions damunt dites resta en suspens pel temps que hom romangui en aquest lloc de treball, sense que això n’afecti les actualitzacions.

  En l’àmbit laboral és compatible la pensió de jubilació parcial amb un lloc de treball a temps parcial.

  Tanca