Instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona

En els darrers anys, com a conseqüència de les inversions realitzades pel Departament d’Educació i per Ajuntament de Barcelona, els centres docents públics de la ciutat han millorat extraordinàriament la qualitat i funcionalitat dels seus equipaments i instal.lacions, afavorint d’aquesta manera les condicions en què es desenvolupa l’activitat escolar.

En conseqüència, les instal·lacions escolars dels centres docents públics constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Barcelona, que han vist incrementada l'oferta d'activitat també en horari extraescolar. Cada vegada és més intensiu l'ús social que es fa dels equipaments educatius i, per aquest motiu, és més necessari regular-lo.

L’Ajuntament de Barcelona, l’any 1998, va aprovar un primer Reglament sobre l’ús social dels centres docents públics de la ciutat de Barcelona. Amb posterioritat, el Decret 218/2001 de 24 de juliol (DOGC núm. 3446, 06/08/2001), va regular l’ús social dels edific is dels centres públics, establint criteris i competències per a l’autorització de l’esmentat ús.

Ara, davant la necessitat d’adequar-se a les noves realitats del centres docents, de manera molt especial les que se’n deriven de l’aplicació de la la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422 - 16/07/2009), el Consorci d’Educació ha aprovat “Les Instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona”.

El text de les Instruccions ha estat objecte de consulta a les Juntes de Directors/es i també del Consell Escolar Municipal que ha emès el corresponent dictamen.

Documents de referència

Accés restringit als centres

Orientacions per a fixar els preus per a l'ús social dels centres educatius