A qui s'adreça?

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent al cursat en l’educació secundària obligatòria.

Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

Matrícula Oficial

La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

La preinscripció es pot fer:

  • Per via telemàtica.
  • De manera presencial. Cal consultar l’horari a l’EOI on es vol fer la preinscripció.

La matriculació dels alumnes oficials en horari intensiu té lloc dues vegades l’any –setembre i gener– (informació els mesos de juliol i de desembre respectivament a les escoles que ofereixen aquesta modalitat).

Els alumnes oficials –presencials i a distància–, es consideren automàticament matriculats a les proves de certificat en el moment que fan efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

Matrícula lliure

Requisits

Per formalitzar la matrícula lliure caldrà acreditar la superació del segon curs de l’educació secundària obligatòria o del nivell equivalent.

Convocatòria ordinària

La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat avançat. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La matrícula té lloc durant el mes de març. Les dates i condicions de matriculació per als candidats lliures es publiquen el desembre de l’any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d’anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària el mes de febrer.

La matrícula té lloc durant la primera quinzena de novembre de l’any anterior.