Normativa de la funció pública, acords i pactes de caràcter sindical

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix les bases del règim estatutari dels funcionaris públics i determina les normes aplicables al personal laboral al servei de les administracions públiques, a desenvolupar per la normativa autonòmica de funció pública i els acords i pactes de caràcter sindical que s’adoptin.

El personal laboral no sotmès a un règim estatutari específic es regeix pel conveni col·lectiu, acord escrit relatiu a les condicions de treball i d'ocupació celebrat entre l’administració i les organitzacions sindicals.