El Consorci

Normativa de la funció pública, acords i pactes de caràcter sindical

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix les bases del règim estatutari dels funcionaris públics i determina les normes aplicables al personal laboral al servei de les administracions públiques, a desenvolupar per la normativa autonòmica de funció pública i els acords i pactes de caràcter sindical que s’adoptin.

El personal laboral no sotmès a un règim estatutari específic es regeix pel conveni col·lectiu, acord escrit relatiu a les condicions de treball i d'ocupació celebrat entre l’administració i les organitzacions sindicals.

Conveni col·lectiu del Consorci d'Educació de Barcelona

  • Resolució de 24 de març de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió del Consorci d'Educació de Barcelona a l'Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona (codi de conveni núm. 0816202). Vigència: 2008 - 2011

 

Ajuntament de Barcelona

 

Departament d'Ensenyament

 

Data d’actualització 22/12/2015
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail