La protecció de dades personals al Consorci d’Educació de Barcelona i als centres i serveis educatius de la ciutat de Barcelona

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el qual va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. En compliment d’aquest reglament, es dóna publicitat en aquesta pàgina als elements d’informació que requereix el Reglament.

Per a més informació consulteu el Reglament General de Protecció de Dades personals (RGPD).

Registre d’activitats de tractament

Les activitats de tractament de dades personals que porten a terme el Consorci i els centres i serveis del seu àmbit territorial són les que es descriuen a continuació:

Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En relació amb les dades personals de què disposa el Consorci i els centres i serveis del seu àmbit territorial podeu exercir els següents drets:

Drets i formularis per tramitar-ne la sol·licitud
Dret Sol·licitud

Accedir a les vostres dades, a l’ús que se’n fa i a tots els detalls del seu tractament.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Rectificar les vostres dades en cas que considereu que són errònies

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Cancel·lar o suprimir les vostres dades, llevat dels casos en què afectin drets o responsabilitats que en requereixen la conservació d’acord amb els terminis legalment establerts.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Limitar temporalment l’ús de les dades mentre es verifica la seva exactitud o licitud.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Oposar-se a que s’utilitzi una dada per a una finalitat concreta, llevat de les excepcions establertes legalment.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Consulteu el següent enllaç per a més informació sobre cadascun dels drets que podeu exercir

Delegat de Protecció de Dades del Consorci d’Educació de Barcelona

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal, sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’Educació a través del correu dpd.educacio@gencat.cat.

Ets un centre educatiu?

Si ets un centre educatiu i vols adaptar-te al compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades, et recomanem seguir els passos següents:

1. Revisar els tractaments de dades

Revisa si tots els tractaments de dades que portes a terme (és a dir, recollida de dades, emmagatzemament, utilització i eventualment difusió) estan recollits en la següent llista. Si ho desitges, pots publicar aquesta llista al Web del teu centre educatiu sota l’epígraf “Registre d’activitats de tractament”.

2. Fer públics els tractament no inclosos a la llista

Si portes a terme algun tractament que no està inclòs en la llista anterior, cal que ho facis públic també al teu Web, en el mateix format i amb la mateixa informació que consta en la llista anterior. Per facilitar-te la generació d’aquesta llista i emplenar tota la informació que requereix el Reglament, pots utilitzar la següent aplicació informàtica: RAT

3. Afegir la clàusula informativa als formularis de recollida de dades

A continuació, i en cas que utilitzis formularis propis per a la recollida de dades (tant si són en paper com en format electrònic), cal que afegeixis a cada formulari la següent clàusula informativa: 

(S'indica en negreta la informació que cal adaptar a cada centre)

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016)

Responsable

[Nom del centre]. (+info: [Web del centre])

Finalitat

[Breu descripció de la finalitat i usos de les dades]. (+info: [Web del centre])

Legitimació

Missió realitzada en interès públic. (+info: [Web del centre])

Destinataris [Només en el cas que les dades se cedeixin a altres ens, tant públics com privats, indicar el nom dels ens a qui se cedeixen. En cas contrari, indicar que “No es fan cessions”].  (+info: [Web del centre])
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu ([adreça postal del centre]), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a [correu electrònic del centre]. (+info: [Web del centre])
Informació addicional

Podeu trobar més informació a (+info: [Web del centre]).

 

4. Si teniu dubtes contacteu amb el consorci

Si tens qualsevol dubte, o necessites suport per continuar amb l’adaptació al RGPD, posa’t en contacte amb el Consorci d’Educació de Barcelona a través del següent correu: informacio.ceb@gencat.cat

5. Més informació

Per aclarir els possibles dubtes que tingueu també podeu cosultar el document:
Pautes de protecció de dades per als centres educatius