Currículum de l'etapa

Les finalitats de l'educació primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic.

Les àrees d'estudi són:

Per al cicle inicial:

 • Llengua catalana, Llengua castellana i Literatura
 • Llengua estrangera
 • Coneixement del medi- Educació artística: Música
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Religió (voluntària)
 • Esbarjo

Per als cicles mitjà i superior:

 • Llengua catalana, Llengua castellana i Literatura
 • Llengua estrangera
 • Coneixement del medi: social i cultural
 • Coneixement del medi: natural
 • Educació artística: música
 • Educació artística: visual i plàstica
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Religió (voluntària)
 • Esbarjo

D'acord amb el que estableix la normativa vigent, l'àrea de Religió és d'oferta obligatòria per part dels centres i opcional per als alumnes.

També cal destacar que l'esbarjo es considera com una activitat educativa integrada en l'horari lectiu dels alumnes. Els centres docents organitzen, en funció del nombre d'alumnes, d'espais i de recursos, les mesures pertinents per al seu funcionament.

En tot cas, els projectes curriculars que elaborin els centres han de ser prou flexibles per a permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne per tal que es pugui donar compliment als principis d'integració i d'individualització propis de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.

 

 

També cal destacar que l'esbarjo es considera com una activitat educativa integrada en l'horari lectiu dels alumnes. Els centres docents organitzen, en funció del nombre d'alumnes, d'espais i de recursos les mesures pertinents per al seu funcionament.

En tot cas, els projectes curriculars que elaborin els centres han de ser prou flexibles per a permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne per tal que es pugui donar compliment als principis d'integració i d'individualització propis de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.