Competències i funcions

El Consorci d'Educació de Barcelona, tal i com estableix la llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, exerceix el següent conjunt de competències i funcions:

 • Planificació (programació i la distribució territorial dels centres docents compresos en les lleis d'ordenació educativa vigents, llevat dels universitaris, d'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre)
 • Serveis educatius i programes d'innovació educativa (la creació, en el marc de la planificació general, i la gestió de centres pedagògics i de recursos, de serveis de suport, assessorament i investigació psicopedagògica i la formació del personal docent).
 • L'escolarització (l'aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d'alumnes i qualsevol altra d'anàloga que necessiti una adaptació específica)
 • L'educació complementària i extraescolar
 • L'execució dels programes d'educació compensatòria
 • La vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria
 • La reglamentació i la gestió del transport, del menjador i d'altres serveis escolars
 • La conservació, el manteniment, els subministraments (aigua, gas i llum), les comunicacions, la neteja, els lloguers i la vigilància dels edificis destinats a centres docents públics d'educació secundària obligatòria i postobligatòria, educació primària, educació infantil i educació d'ensenyaments de règim especial i d'educació d'adults s'ha d'exercir segons l'Administració a la qual correspongui la titularitat patrimonial del centre, sens perjudici dels acords a que es puguin establir en el futur
 • La creació, en el marc de la planificació general, la construcció i les obres de reforma, d'ampliació i millora dels centres docents públics, llevat dels universitaris, d'acord amb el que estableix l'article 61 de la llei 22/1998, de 30 de desembre
 • La gestió de tots els centres públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria.
 • La gestió dels programes de garantia social, de la formació professional específica, dels centres d'ensenyament de règim especial i de l'educació de persones adultes

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf