Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions

El model d’adscripcions del Consorci d’Educació pretén facilitar la coordinació pedagògica i organitzativa entre els centres de primària i secundària amb la finalitat d’establir itineraris educatius coherents.

Per reforçar la continuïtat primària-secundària, les escoles d’educació de primària públiques disposen d’un institut públic adscrit de referència amb qui coordinar-se, dins el marc de l’autonomia de centre, tant en la continuïtat pedagògica entre les dues etapes educatives com en el pas de l’alumnat al centre de secundària.

Les zones d’adscripció estaran formades, en la majoria de casos, per dos instituts i les escoles necessàries per garantir l’escolarització del seu alumnat. A la Guia de centres es pot trobar tant la previsió de noves adscripcions, com la data en què d’altres en deixaran de tenir validesa.

Les modificacions de les adscripcions s’aproven en el Consell de Direcció del Consorci d’Educació.

Preinscripció 2024-2025

Aquestes són les adscripcions aprovades pel Consell de Direcció del dia 17 de gener de 2024 per a la preinscripció 2024-2025.

Adscripcions d'educació infantil a educació primària

ADSCRIPCIONS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. INSTITUTS DE REFERÈNCIA

Adscripcions d'educació secundària obligatòria a batxillerat