Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions

El Consorci d’Educació juntament amb els centres de la ciutat treballem per un nou model de pas de primària a secundària que promogui una educació de més qualitat a l’alumnat i que faciliti als centres educatius la coordinació de les seves accions pedagògiques per aconseguir itineraris educatius coherents.

Totes les escoles d’educació primària públiques tenen un institut públic adscrit de referència amb qui coordinar-se, dins el marc de l’autonomia de centre, tant en la continuïtat pedagògica entre les dues etapes educatives com en el pas de l’alumnat al centre de secundària.

Les zones d’adscripció estaran formades, en la majoria de casos, per dos instituts i les escoles necessàries per garantir l’escolarització del seu alumnat. A la guia de centres es pot trobar tant la previsió de noves adscripcions, com la data en què d’altres en deixaran de tenir validesa. S’estableixen també adscripcions “transitòries”.

El concepte “transitorietat” s’atorga en les adscripcions que es consideren extraordinàries. Són adscripcions que han promoure la distribució equilibrada de l’alumnat o que serveixen per assegurar l’existència de places suficients per escolaritzar l’alumnat de la zona.

L’adscripció “transitòria” trenca, per tant, el model establert en què totes les escoles d’una mateixa zona tenen els mateixos instituts adscrits. Una escola, per tant, en general tindrà 2 instituts adscrits i excepcionalment en pot tenir un altre amb una adscripció transitòria.

Aquesta transitorietat tindrà una validesa variable, segons sigui el motiu a què respon. En tot cas, en el moment en què es plantegi que deixa de ser necessària es comunicarà amb prou antelació perquè les famílies en siguin coneixedores i puguin prendre les seves decisions tenint en compte aquestes circumstàncies.

Preinscripció 2023-2024

Les modificacions de les adscripcions s’aproven en el Consell de Direcció del Consorci d'Educació. Les adscripcions per a la preinscripció 2023-2024 es publicaran un cop es resolguin en el marc de l’aprovació de l’oferta inicial.