Atenció a domicili de l'alumnat que pateix una malaltia prolongada

L'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i que pateix una malaltia prolongada que li impedeix assistir a classe per un període superior a 30 dies pot rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari (AED). Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar i finalitza quan l'alumne/a s'incorpora a les classes ordinàries.

  • Per sol·licitar aquesta atenció, els pares, mares o tutors d’aquest alumnat han de presentar una sol·licitud al centre docent on està matriculat el seu fill o filla, acompanyada de l’informe mèdic en què consti la previsió aproximada del temps que l’alumne/a no podrà assistir al centre, així com el nom i cognoms del facultatiu/iva i el número de col·legiat/da.
  • El director/a del centre docent públic o el titular, en el cas dels centres privats concertats, ha de trametre la sol·licitud i l’informe mèdic al Consorci d’Educació, juntament amb una certificació del curs en què es troba escolaritzat/da l’alumne/a i el nom del professor/a que tutelarà el procés d’aprenentatge durant el període en què l’alumne/a no pugui assistir al centre.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment del curs escolar. L’equip docent, amb l’assessorament de l’EAP si escau, elaborarà la proposta curricular que ha de desenvolupar l’alumne/a durant el període de no assistència a classe a través d’un pla de treball compartit amb el/la docent d’AED. El/La professor/a tutor/a del centre educatiu ha de fer el seguiment de l’evolució de l’alumne/a amb el/la professor/a que l’atengui al seu domicili i també, si és el cas, amb el/la que l’atengui al centre hospitalari. L’escola o institut de l’alumne/a haurà de facilitar al/la docent d’AED els materials educatius per tal de preparar les sessions que es realitzaran al domicili (llibres físics o digitals, accés a les plataformes educatives del centre, etc.) i vetllar per al manteniment del vincle de l’alumne/a amb AED i el seu grup d’iguals i del centre amb la família. El centre també haurà d’elaborar un Pla de suport Individualitzat amb la proposta educativa durant el període en el que s’allargui l’AED.

Així mateix, el/la docent que realitzi l’atenció educativa domiciliària ha de coordinar-se amb el professor/a tutor/a designat pel centre i, si escau, el professorat del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne/a de les matèries que s'hagi acordat treballar.

Per facilitar el retorn al centre educatiu després del procés de la malaltia, és important l’acolliment de l’alumne/a a l’aula, considerant els aspectes de comunicació i relació social amb el grup i els aspectes emocionals.

L’atenció educativa domiciliària finalitzarà quan l’alumne/a s’incorpori a les classes al centre d’origen on es troba matriculat/da. Si l’alumne/a no pot incorporar-se en la data prevista, cal trametre un nou informe mèdic en què es faci constar la previsió de temps que, segons el/la facultatiu/va que fa el seguiment de la malaltia, l’alumne/a pot continuar encara sense incorporar-se al centre.

Documents per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària

Els documents necessaris per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària són els següents (en cas que el domicili estigui a un altre servei territorial, caldrà presentar els documents a la seu pertinent):

Com presentar la sol·licitud

Els documents per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària s’han de trametre de manera telemàtica a través del següent correu:  atencioeducativadomiciliaria.ceb@gencat.cat

Més informació

Web del Departament d'Educació

Correu electrònic de contacte: atencioeducativadomiciliaria.ceb@gencat.cat