Permisos gestionats per la direcció dels centres educatius

La direcció de cada centre podrà establir el procediment que consideri adequat per a la gestió dels permisos del seu personal.