Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Permisos gestionats per la direcció dels centres educatius

La direcció de cada centre podrà establir el procediment que consideri adequat per a la gestió dels permisos del seu personal.