Reclamacions i recursos d’alçada en relació amb la preinscripció (3-16 anys)

Atenció: el termini per presentar una reclamació va finalitzar el dia 17 de juny

Les al·legacions presentades en termini seran tractades com a reclamació o com a recurs d’alçada en funció del tipus de centre assignat:

- Si la plaça assignada coincideix amb una de les demanades a la sol·licitud original o no se us ha assignat cap centre havent demanat assignació d’ofiici, la vostra al·legació serà considerada com un recurs d’alçada contra la gerenta del Consorci d’Educació, la resolució del qual posaria fi a la via administrativa.

- Per contra, si la plaça assignada ha estat triada en el procés d’ampliació de sol·licituds o ha estat assignada d’ofici, la vostra al·legació serà considerada com una reclamació contra la comissió de garanties, la resolució de la qual encara pot donar peu a fer un recurs d’alçada contra la gerenta.

En ambdós casos, és el propi sistema que s’encarregarà d’iniciar el procediment administratiu pertinent.

A partir del dia 17 de juny, només s’admetran a tràmit els recursos contra les resolucions de les reclamacions a plaça d’ofici o assignada en el torn d’ampliació –que es poden presentar en el termini d’un mes a partir de la data de la resolució- i les reclamacions que s’hagin programat amb cita prèvia durant el termini previst. Qualsevol reclamació o recurs presentat a partir del 17 de juny que no estigui entre aquests supòsits, serà desestimat automàticament.

A partir del 26 de juliol, el formulari romandrà tancat definitivament i caldrà desplaçar-se a qualsevol oficina d’atenció del Consorci d’Educació si es vol presentar un recurs d’alçada a les resolucions de les comissions.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que han participat en el procés de preinscripció ordinària de 2n cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i que volen presentar una reclamació a la plaça assignada d’ofici o un recurs a la plaça assignada.

Tramitació

Les reclamacions i els recursos d’alçada es poden presentar a través del formulari de reclamacions o, presencialment, a les oficines d’escolarització i/o a l’oficina d’atenció del Consorci d’Educació (*) on us poden donar suport per realitzar el tràmit. Un cop realitzat el tràmit, la persona sol·licitant rebrà la confirmació. 

El rebut de confirmació contindrà un codi que permetrà fer el seguiment de la tramitació del recurs, de manera que no li caldrà desplaçar-se novament a les oficines d’escolarització del Consorci per saber-ne l’estat (Àrea privada).

(*) S’ha de demanar cita prèvia per a cada recurs d’alçada (per exemple, si es vol interposar recurs per a dos germans, cal demanar dues cites prèvies)

Què necessitaré per interposar una reclamació/recurs d’alçada?

  • El número d’identificació de la preinscripció (PRE24-25XXXXXXXX).
  • El número del document d’identificació de la persona (pare, mare, tutor/a, etc.) que es va designar per accedir a les consultes telemàtiques del procés.
  • Si feu el tràmit a l’oficina d’escolarització, haureu d’identificar-vos presentant l’original del document d’identificació del pare, mare, tutor/a de l’alumne/a.
  • El formulari conté un camp de text perquè pugueu detallar la vostra reclamació i permet adjuntar la documentació addicional de suport que considereu necessària. Ara bé, recordeu que l’escrit de reclamació s’ha de fer a través del camp habilitat al formulari i no en un document adjunt. En tot cas, per a la realització del tràmit no hi ha cap documentació requerida.
  • Ara bé, si fos necessari per a la resolució, en qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació us pot demanar documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades.

Què més haig de tenir en compte en relació a les reclamacions/recursos d’alçada?

  • Les reclamacions a la plaça assignada d’ofici o assignada a través del procés d’ampliació es resoldran amb prioritat respecte als recursos d’alçada contra les assignacions de plaça en un centre consignat a la petició original i, en la mesura del possible, abans de finalitzar el mes de juliol. Els recursos d’alçada es resoldran en el termini màxim de 3 mesos des del moment en que s’ha presentat el recurs. En qualsevol cas, des del Servei d’Escolarització es mirarà de resoldre totes les reclamacions i recursos abans que s’iniciï el curs, sempre i quan ho permeti l’evolució del procés de preinscripció i matrícula (matriculació, llistes d’espera, etc.).

  • En qualsevol cas, és molt important formalitzar la matrícula al centre que se us hagi assignat a la preinscripció. Fer-ho no tindrà cap afectació en la valoració del recurs d’alçada. En canvi, el fet de no matricular-se en el període establert en el punt 3 de l’annex 2 de la Resolució EDU/507/2023 (del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos) suposarà la pèrdua de la plaça assignada i la necessitat de fer una nova sol·licitud d’admissió o canvi de centre si la reclamació o el recurs d’alçada no prospera. Aquesta nova petició es resoldrà en el moment pertinent i en funció de l’ordre d’arribada.

  • Recordeu que les llistes d’espera són vigents fins a principis de setembre i que, ocasionalment, els centres es poden posar en contacte amb vosaltres per oferir-vos una vacant que s’hagi alliberat durant el període de vigència d’aquestes llistes.