Reclamacions i recursos d’alçada en relació amb la preinscripció (3-16 anys)

ATENCIÓ: El període per presentar una reclamació a la ciutat de Barcelona ha finalitzat. Només és possible presentar recursos d’alçada contra les resolucions a les reclamacions presentades contra la plaça assignada d’ofici, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la resolució de la reclamació. Haureu de dirigir-vos a les oficines d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona per realitzar aquest tràmit de recurs.

Qualsevol altre sol·licitud que no estigui entre els supòsits esmentats, es desestimarà automàticament.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que han participat en el procés de preinscripció ordinària de 2n cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i que han presentat una reclamació a la plaça assignada d’ofici, la quan ha sigut desestimada, contra la plaça assignada d’ofici.

Els recursos d’alçada s’han de presentar en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la resolució de la reclamació.

Tramitació

Els recursos d’alçada s’han de presentar a les oficines d’escolartizació (*). Un cop presentat el recurs, la persona sol·licitant rebrà la confirmació.

Aquest rebut de confirmació contindrà un codi que permetrà fer el seguiment de la tramitació del recurs, de manera que no li caldrà desplaçar-se a les oficines d’escolarització del Consorci per saber l’estat de la reclamació (Àrea privada).

(*) S’ha de demanar cita prèvia per a cada recurs d’alçada (per exemple, si es vol interposar recurs per a dos germans, cal demanar dues cites prèvies)

Què necessitaré interposar recurs d’alçada?

  • El número d’identificació de la preinscripció (PRE23-24XXXXXXXX).
  • El número del document identificatiu de la persona (pare, mare, tutor/a, etc.) que es va designar per accedir a les consultes telemàtiques del procés.
  • Haureu d’identificar-vos a l’oficina d’escolarització presentant l’original del document identificatiu del pare, mare, tutor/a de l’alumne/a.
  • El formulari conté un camp de text perquè pugueu detallar la vostra reclamació i permet adjuntar-hi la documentació addicional de suport que considereu necessària. Ara bé, recordeu que l’escrit de reclamació s’ha de fer a través del camp habilitat al formulari i no en un document adjunt. En tot cas, no hi ha documentació requerida per part de l’Administració.
  • En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.

Què més haig de tenir en compte en relació als recurs d’alçada?

  • Només és possible presentar recursos d’alçada contra les resolucions a les reclamacions fetes a la plaça assignada d’ofici, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la resolució de la reclamació
  • Tot i que els recursos d’alçada es poden resoldre en un termini de 3 mesos a comptar des de la data de la seva presentació, es mirarà de resoldre’ls abans de l’inici de curs i sempre que ho permeti l’evolució del procés de preinscripció i matrícula (matriculació, llistes d’espera, etc.).
  • En qualsevol cas, és molt important formalitzar la matrícula al centre que se us hagi assignat a la preinscripció. Fer-ho no tindrà cap afectació en la valoració del recurs d’alçada. En canvi, el fet de no matricular-se en el període establert en el punt 3 de l’annex 2 de la Resolució EDU/507/2023 (del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos) suposarà la pèrdua de la plaça assignada i la necessitat de fer una nova sol·licitud d’admissió o canvi de centre si el recurs d’alçada no prospera. Aquesta nova petició es resoldrà en el moment pertinent i en funció de l’ordre d’arribada.
  • Recordeu que les llistes d’espera són vigents fins al dia 4 de setembre i que, ocasionalment, els centres es poden posar en contacte amb vosaltres per oferir-vos una vacant que s’hagi alliberat durant el període de vigència d’aquestes llistes.