Torna

Sol·licitud d'accés a documents i dades per part de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats/des i a accedir a les dades i a la documentació d’expedients que tinguin obert al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol persona que tingui un dret o un interès legítim (individual o col·lectiu) que pugui estar afectada en un procediment administratiu (l’hagi iniciat, promogut o no).

Per procediment administratiu, s’entén qualsevol tipus d’expedient, tràmit, gestió, assumpte, resolució, acte administratiu, etc.) previst i regulat a les normes vigents.

Es  considera interessat/da en un procediment administratiu (art 4, de la Llei 39/2015):

a) Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius

b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s’adopti en aquest, i

c) Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat una resolució definitiva.

Quan la pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

Gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Com demanar-la?

Per a demanar accés a la documentació administrativa, existeixen dos canals:

 • Si disposeu de signatura electrònica, podeu demanar l’accés a través del següent formulari.

Com a requisit previ cal que estigueu donats d’alta a l’idCatMòbil.

Podeu obtenir-lo electrònicament però cal que tingueu a mà el vostre DNI, la targeta sanitària i el telèfon mòbil.

 • En cas que no disposeu de signatura electrònica, cal que empleneu el següent formulari (DOC) i el presenteu a qualsevol dels punts que s’indiquen a continuació:
  OFICINA D'ATENCIÓ

Pl. d'Urquinaona, 6 (cantonada C. de Roger de Llúria)
08010 Barcelona

De dilluns a dijous de 8.30 a 17.00 h
Divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14.00 h
Mesos juny, juliol i agost i vacances escolars de nadal i setmana santa de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h

També podeu presentar la sol·licitud, de forma presencial, a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

a) En el registre electrònic de l'Administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b) En les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.

Qui i quan em donarà resposta?

L’òrgan competent per resoldre és la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

El termini per resoldre i notificar la resolució és el que fixa la norma reguladora del procediment corresponent, que no pot excedir els sis mesos (art. 21.2, de la Llei 39/2015).

Així mateix, l’article 21.3 estableix que quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest és de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Si el Consorci d'Educació de Barcelona no resol ni notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que concorrin algun dels límits establerts (article 24, de la Llei 39/2015)

Es notificarà, mitjançant l’adreça del correu electrònic indicada en el formulari, la resolució i s’informarà de l’estat en la carpeta del ciutadà/na.

Puc recórrer la resolució?

Les resolucions expresses o presumptes poden ser objecte de recurs d’alçada davant el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona.

NO es considera sol·licitud d’accés a documents i dades per part interessada:

 • L’accés a dades i documents d’un procediment administratiu quan no tingui la condició d’interessat/da en el procediment administratiu.
 • Les sol·licituds d’informació que impliquin un assessorament al peticionari. Les respostes a aquestes demandes s’han de tramitar pel procediment ordinari d’atenció al públic.
 • Les peticions d’informació del Síndic de Greuges.
 • Les peticions d’informació d’altres administracions públiques.
 • Les peticions d’accés a la informació pública que estiguin sotmeses a regulació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
 • Les peticions d’informació que estiguin sotmeses a la regulació d’altres lleis de caràcter sectorial, per exemple, el dret d’accés a les dades de caràcter personal del propi afectat regulat per l’article 15 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Límits al dret d’accés a documents i dades per part interessada

La sol·licitud pot ser inadmesa en els supòsits següents:

 • Documents de treball d’ús exclusivament intern (resums, esborranys o notes).
 • Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.
 • Informació en fase d’elaboració, que s’ha de fer pública, d’acord amb les obligacions de transparència, dins el termini de tres mesos.
 • Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

Marc normatiu

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya