Absentisme escolar i abandonament prematur

L’absentisme escolar és un problema educatiu, i també social, perquè evidencia les desigualtats econòmiques, socials i culturals de la nostra societat. Al mateix temps, reflecteix les situacions de desafecció i de conflicte que viuen alguns adolescents en una escola que es troba davant d’un gran nombre de dilemes de difícil resolució.

Les administracions educatives comparteixen la preocupació de treballar a favor de l’èxit escolar, tot i minimitzant els efectes de l’absentisme escolar. En un escenari com l’actual, on els resultats acadèmics indiquen que s’ha de continuar treballant per enfortir el sistema educatiu i assegurar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, l’absentisme escolar ha esdevingut una prioritat política i educativa per millorar de forma integral l’escolarització i avançar cap a un model d’escola inclusiva.

Pla de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme a la ciutat

A la ciutat de Barcelona, el Consorci d’Educació ha elaborat, en col·laboració amb representants de tots els agents implicats en el tractament de l’absentisme escolar, el Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme de Barcelona.

El pla va ser aprovat el 29 d’octubre de 2008 per la Comissió de tractament de l’absentisme escolar i abandonament prematur de Barcelona, formada per representants de tots els sectors de la comunitat educativa i de les diferents instàncies amb responsabilitats en la salvaguarda del dret a l’educació i la protecció de la infància: el Consorci Educació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona, la Fiscalia de Menors, el Departament d’Acció Social i Ciutadania, el Departament d’Interior (Mossos d’Esquadra) i la Diputació de Barcelona.

L’objectiu del pla és aconseguir la plena escolarització de tots els infants entre 3 i 16 anys de la ciutat, reduint al màxim l’absentisme escolar durant l’etapa d’educació infantil (3-6 anys), eliminant totalment l’absentisme escolar durant l’etapa obligatòria (6-16 anys) i potenciar l’increment gradual d’alumnat que segueix estudis post-obligatoris, altres accions formatives i/o accions d’inserció laboral.

Aquest pla es va començar a implementar el curs 2008-2009 a cinc districtes de la ciutat (Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia, Nou Barris i Sant Martí) i el curs 2009-2010 es va desplegar als cinc districtes restants.

Documents de referència