Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Descripció del tràmit

 • Homologar és reconèixer la validesa d'un títol com si s'hagués estudiat a Catalunya. Habilita professionalment i permet continuar altres estudis.
 • Convalidar vol dir declarar vàlids estudis fets a l'estranger per poder seguir estudiant a Catalunya.

Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris excepte els d'idiomes.


Els estudis fets a l'estranger han de complir els requisits següents:

 • tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual corresponen,
 • estar efectivament superats en el país de procedència. No es convaliden assignatures soltes,
 • haver superat tots i cadascun dels cursos anteriors al curs que es vol homologar o convalidar,
 • haver-hi equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte als estudis o al títol espanyol.


Els estudis fets en un centre estranger ubicat a l'Estat espanyol han de complir els requisits següents:

 • El centre que els imparteix ha de tenir l'autorització de l'administració educativa espanyola competent.
 • No es pot haver obtingut prèviament el mateix títol o estudis en el sistema educatiu espanyol.


No s’han d’homologar:

 • Els alumnes de sistemes educatius estrangers que s'incorporen a un curs d'educació primària o secundària (ensenyaments obligatoris), no han de sol·licitar l'homologació; aquests alumnes s'escolaritzen per edat. Tampoc no l'han de sol·licitar les persones adultes que volen cursar ensenyaments d'educació secundària obligatòria.
 • No es pot homologar un títol estranger obtingut per homologació, convalidació o reconeixement d'un altre títol obtingut en un tercer país.

Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'abonarà cap taxa; per a la resta d'ensenyaments, els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per l'expedició de títols acadèmics i professional.

Documentació

Els títols, diplomes i certificats acadèmics que es presenten han de complir els requisits següents:

1. Ser documents acadèmics oficials i estar expedits per les autoritats competents del país que es tracti.
2. Estar legalitzats, si escau (la legalització s'ha de fer sobre el document original).

2.1 Legalització de documents expedits a l’estranger

 • Els documents que es volen homologar han de ser oficials, estar legalitzats i expedits per les autoritats competents d'acord amb l'ordenament jurídic del país.
 • En el supòsit de títols o certificats acadèmics, la legalització consisteix, amb caràcter general, en el reconeixement de la signatura de l'autoritat educativa que expedeix el document original (no de la que avala la seva compulsa o traducció).
 • No s'exigeix cap legalització per als documents expedits als següents països de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre. També Suïssa, per acord bilateral amb la UE.

 • Per als documents expedits en els països que han signat el Conveni de la Haia és suficient la legalització única o postil·la emesa per les autoritats competents del país.
 • Els documents expedits a la resta de països s'han de legalitzar per via diplomàtica en els organismes següents i en l'ordre indicat:
 • Ministeri d'educació del país d'origen per legalitzar els títols i certificats d'estudis.
 • Ministeri d'afers exteriors del país d'expedició dels documents.
 • Representació diplomàtica o consular d'Espanya al país d'expedició

3. Anar acompanyats de la traducció oficial, si s’escau.

3.1. Els documents expedits a l'estranger han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català o al castellà; poden fer aquesta traducció:

 • traductors jurats de la Generalitat de Catalunya,
 • un traductor jurat, autoritzat o inscrit a Espanya,
 • qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger,
 • la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o del país de procedència del document,
 • un traductor jurat en el país d'origen (en aquest cas la traducció ha d'estar legalitzada).

4. Tots els documents que es presenten han de ser els originals.

4. 1. Cal presentar en el registre la documentació original.

Imprimiu-los, a una sola cara, i conserveu-los perquè són necessaris per continuar la tramitació.

La notifiació s'envia per SMS.

Com es fa el tràmit

Després d’emplenar i enviar la sol·licitud, l’aplicació genera els tres documents següents:

 • El resguard de la sol·licitud, amb el número de registre electrònic i la data.
 • El full de presentació de documentació que conté la llista dels documents que cal presentar. Aquest document serveix de volant d’inscripció condicional i és important conservar-lo mentre no s'obté la credencial perquè serveix per inscriure's a determinats ensenyaments o per poder fer proves d'accés.
 • La carta de pagament de la taxa amb l'import i el termini per abonar-lo. Per a l'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'ha d'abonar cap taxa i, per tant, l'aplicació només els genera els dos primers documents.

Imprimiu-los (a una sola cara) i conserveu-los perquè són necessaris per continuar amb la tramitació. 

En el cas que no es generin els documents esmentats, els rebreu com a document adjunt a l'adreça del correu electrònic que s'hagi fet constar a la sol·licitud. Espereu a rebre el correu i no torneu a fer una nova sol·licitud.

Després d'enviar la sol·licitud, si voleu esmenar alguna errada o fer algun canvi en les dades consignades, no heu de fer una nova sol·licitud; adreceu-vos al punt de tramitació per sol·licitar-ne l'esmena o el canvi.

On es pot fer?

En el cas de les persones empadronades a la ciutat de Barcelona el tràmit s’ha de fer a l’Oficina d’Accés a la Formació Professional (carrer de Rosselló, 87 (cal demanar cita prèvia).

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis.

Preu

Per abonar l’import de la taxa és imprescindible la carta de pagament generada per l’aplicació informàtica en fer la sol·licitud.

El pagament es pot fer:

 • En qualsevol oficina de "la Caixa", a través d’un terminal Servicaixa (el resguard expedit pel terminal serveix com a comprovant del pagament).
 • Per Internet al portal de "la Caixa"

L’abonament d'aquest import és imprescindible per tramitar qualsevol expedient d’homologació o convalidació; si l'abonament no es pot acreditar (o si l’import és insuficient) es requerirà a la persona interessada el pagament de l’import pendent. Si aquest no es fa efectiu, es considerarà que el sol·licitant desisteix de la sol·licitud.

Devolució de la taxa

Les persones que es troben en alguna de les situacions següents tenen dret a demanar la devolució de la taxa abonada:

 • haver sol·licitat una homologació exempta del pagament
 • haver duplicat el pagament de la taxa
 • haver fet el pagament d’una sol·licitud de convalidació no presentada (expedient no iniciat)

Per demanar la devolució de la taxa cal presentar al registre del Departament d'Ensenyament o a l'Oficina d'Accés a la Formació Professional  els documents següents:

 1. Sol·licitud de devolució de taxa
 2. Resguard del pagament
 3. Documentació on s'especifica per què se sol·licita la devolució

No es retornarà la taxa en els casos d'expedients finalitzats amb resolució desestimatòria i/o resolució de desistiment o caducitat.

Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'abonarà cap taxa; per a la resta d'ensenyaments, els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per l'expedició de títols acadèmics i professionals.

*** Important que quan s’avisa per recollir l’homologació s’indiqui n s’ha de recollir perquè en el Consorci només es poden recollir les de Barcelona ciutat i en canvi hi ha molta gent de comarques que ho presenta aquí però no ho podrà recollir al Consorci

Rebre requeriments de l’administració

Si en tramitar l'homologació o la convalidació el sol·licitant va acceptar rebre notificacions electròniques, en el cas que l'Administració li hagi de fer algun requeriment rebrà un missatge de correu electrònic o un SMS on se l'avisa que té a la seva disposició una notificació a la seu electrònica de la Generalitat.

Si no es va acceptar rebre notificacions electròniques, els requeriments s'envien per correu postal al domicili indicat a la sol·licitud; a aquest efecte, si la persona interessada canvia de domicili cal que ho notifiqui per escrit al registre del Departament d'Ensenyament o dels seus serveis territorials.

Rebre la credencial d’homologació

Si en fer la sol·licitud es va indicar un número de telèfon mòbil, aquest avís es rep mitjançant un SMS.