Criteris de proximitat

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Tot seguit es mostren les zones corresponents al curs 2023-2024

Consulta els centres amb màxima puntuació per proximitat. Curs 2023-2024
Nivell educatiu Centres de proximitat

Primer cicle d'Educació infantil - Llars d'infants i escoles bressol (0-3 anys)

Districte Municipal.

Alguns centres tenen una àrea d'influència específica.

Segon cicle d'Educació infantil i primària
(3-12 anys)

Cercador d'àrees de proximitat

Consulta la llista de centres de primària de proximitat a un domicili

La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció. Aquest llistat de centres es determina a partir de les zones aprovades Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona el 23 de gener de 2012.


Barcelona està dividida en 29 zones, formades per un barri o agrupament de barris d'un mateix districte.

 

Per garantir l’equitat en l’aplicació del criteri de proximitat, es pren com a referència l’illa de cases per acabar de determinar els centres on s’obté la màxima puntuació a efectes de la baremació.


La llista de centres de proximitat inclou:

  • Els 3 centres públics i 3 centres concertats més propers al domicili.
  • Tots els centres públics i concertats de la seva zona.
  • Els centres situats a menys de 500 metres, encara que no siguin de la mateixa zona.
  • I, si s'escau, altres centres de proximitat fins arribar a 6 centres públics i 6 centres concertats.
Els centres d'educació infantil adscrits a un centre d'educació primària que no té educació infantil tindran com a àrea d'influència la pròpia i també la del centre d'educació primària al qual estiguin adscrits.

Educació secundària obligatòria
(12-16 anys)

Cercador d'àrees de proximitat
Consulta de la llista de centres de secundària de proximitat a un domicili

La llista de centres de proximitat al domicili per accedir a un centre d’educació secundària obligatòria inclou:

 

  • Totes les illes de cases ubicades al districte municipal on està ubicat l'edifici principal de l'institut, secció d'educació secundària o centre de secundària.
  • Quan s’escaigui, a més a més, les illes de cases ubicades en les àrees d’influència dels centres de primària que estiguin adscrits a l’Institut, secció d'educació secundària o centre de secundària.
  • Quan s’escaigui, a més a més, les illes de cases ubicades en l’àrea d’influència del propi centre establerta a l’educació primària.

 

Batxillerat diürn, llevat de la modalitat d'arts

El districte municipal

 

Batxillerat en la modalitat d'arts

La ciutat de Barcelona

Batxillerat en règim nocturn

La ciutat de Barcelona

Batxillerat en centres docents que no imparteixen Educació Secundària Obligatòria

La ciutat de Barcelona

Cicles de Formació Professional

S'atén exclusivament l'expedient acadèmic de l'alumnat

Centres integrats

Tot Catalunya

Centres que imparteixen ensenyaments esportius

Tot Catalunya