Borsa de personal d'administració i serveis

La borsa de treball de personal d'administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

En data 5 de juliol de 2022 s'han aprovat les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball i la Resolució d'incorporació a la borsa de treballde personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Educació de les persones participants en les convocatòries extraordinàries i d'actualització de la valoració dels serveis prestats.

En la mateixa Resolució, s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses que les persones participants poden consultar mitjançant el web de l'aspirant.

Les persones participants poden presentar, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, les al·legacions que considerin necessàries: Presentació al·legacions (del 6 al 19 de juliol de 2022).