Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el seu lloc de treball mitjançant l'experiència professional o la formació no oficial i, per tant, són persones que tenen les competències professionals però no l'acreditació oficial corresponent.

Convocatòria 2020

Informació general

En la convocatòria de setembre de 2020 es porta a terme en diversos instituts del Departament d'Educació un nou procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones en 27 àmbits professionals.

S'hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d'experiència professional en algun dels 27 sectors que es convoquen: Acció social, Accions d'inclusió, Activitats auxiliars de magatzem, Activitats comercials, Administració i finances, Allotjament, Assistència a la direcció, Atenció a persones en situació de dependència, Biocides, Condicionament físic, Confecció de pàgines web, Cuina i gastronomia, Documentació i administració sanitàries, Emergències sanitàries, Ensenyament i animació socioesportiva, Gestió de vendes i espais comercials, Guia en el medi natural i de temps lliure, Guia, informació i assistència turístiques, Higiene bucodental, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Ioga, Jardineria, Lleure, Neteja, Planta química, Salvament i socorrisme i Sistemes microinformàtics i xarxes.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i enviar per correu electrònic la documentació justificativa dels requisits de participació, un cop escanejada, al centre escollit en primera opció indicat a l'apartat Instituts i nombre de places. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

Requisits de participació i documentació

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 31 d'agost de 2020, els requisits següents: 

  • Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.

Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l'1 de setembre de 2020) tenir: Per a unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.

Per a unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d'experència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Calendari

  • Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: de l'1 al 28 de setembre de 2020.
  • Termini de enviament de la documentació justificativa al centre seleccionat en primera opció: del 3 al 30 de setembre de 2020. Aquesta documentació es presentarà mitjançant correu electrònic, un cop escanejada, al centre escollit en primera opció indicat a l'apartat Instituts i nombre de places. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.
  • Publicació dels resultats provisionals d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 10 de novembre de 2020.
  • Termini de reclamacions: deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
  • Publicació dels resultats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de desembre.
 

Més Informació

Web del Departament d'Educació

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail