Gestió dels centres educatius

Assegurances dels centres docents públics

Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars i en el supòsit de danys materials en el contingut i/o continent del centre.

Atenció a domicili de l'alumnat que pateix una malaltia prolongada

L'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i que pateix una malaltia prolongada que li impedeix assistir a classe pot rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

Autorització d'obertura de centres educatius privats

Els centres educatius privats que imparteixen ensenyaments compresos en el sistema educatiu requereixen l'autorització administrativa per a la seva obertura i funcionament.

Centres concertats

Aquest espai conté informació sobre la sol·licituds d'horari i calendari escolar dels centres, la gestió de les activitats complementàries i la justificació de la despeses

Gestió d’Usuaris d’Altres Centres (GUAC)

L’aplicació de Gestió d’Usuaris d’Altres Centres (GUAC) té com a finalitat donar o treure permisos d’accés a les aplicacions informàtiques del Departament d’Educació a usuaris dels centres dels quals el Departament d’Educació no n’és el titular.

Instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona

Les instal·lacions escolars dels centres docents públics constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Barcelona, que han vist incrementada l'oferta d'activitat també en horari extraescolar. Per axiò cal regular l'ús social que es fa dels equipaments educatius.

Reclamació per responsabilitat patrimonial

És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar, a la ciutat de Barcelona, davant el Consorci d'Educació, una reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets de terceres persones amb els requisits legalment previstos.

Servei de teletraducció per als centres educatius

El Consorci d’Educació disposa d’un servei de teletraducció que permet facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies que tenen dificultats amb l’idioma.