Convocatòries de processos selectius

La convocatòria pública és la comunicació als possibles interessats de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta d'ocupació pública. La convocatòria es publica en el DOGC mitjançant una resolució de l'òrgan competent.

La convocatòria pública és la comunicació als possibles interessats de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta d'ocupació pública. 

L'accés als cossos i les escales de funcionaris de l’Administració pública es fa per mitjà dels procediments d’oposició, concurs-oposició o concurs.

No obstant això, la llei estableix que, per causa d'una urgència apreciada per l'Administració, es pot nomenar personal interí directament, sense necessitat de convocatòria, mitjançant l’habilitació d’una borsa de personal per prestar serveis amb caràcter temporal. En qualsevol cas, la persona aspirant ha de reunir els requisits de titulació i les altres condicions exigides per ocupar el lloc de treball.

En aquests moments el Consorci d'Educació de Barcelona no té cap procés selectiu obert.

Podeu consultar aquí els processos selectius de les administracions consorciades a: 

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades:  pdf