Com obtenir plaça escolar o fer un canvi de centre a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció

Per norma general, les sol·licituds d’admissió rebudes per al curs 2023-2024 s’assignaran seguint l’ordre d’arribada i es resoldran en un termini màxim de dues setmanes.

Cal tenir en compte que, fora del període de preinscripció, les sol·licituds s’atenen tenint en compte i, en el cas de l’alumnat en situació de vulnerabilitat, mirant de garantir l’equilibri en la distribució entre tots els centres de la zona per evitar, en la mesura del possible, situacions de segregació escolar.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que, o bé no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya o volen realitzar un canvi de centre a la ciutat de Barcelona perquè no han pogut fer-ho a través del procés de preinscripció ordinària.

Tal i com s’estableix a l’article 47 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, per norma general, només s’acceptaran les peticions de canvi de centre que puguin acreditar:

  • Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  • Inici d'una mesura d'acolliment.

Totes aquelles sol·licituds de canvi de centre que no acreditin els supòsits esmentats seran desestimades.

És important tenir en compte que si l’alumne/a no s'incorpora al centre en el termini de dues setmanes des de l'inici de curs o des de l'assignació de plaça, perd la plaça assignada.

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió?

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través d’un formulari electrònic del Departament d’Educació el qual podeu trobar en el següent enllaç.

Les famílies que vulguin fer una sol·licitud a un centre d’educació especial*, hauran d’acompanyar la sol·licitud amb el preceptiu informe de l’equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) i fer la sol·licitud a través aquest formulari electrònic.

 

Si teniu dubtes, dificultats o no teniu mitjans per omplir el formulari, un/a agent de les oficines del Consorci d’Educació de Barcelona us podrà donar suport. Podeu accedir al servei de suport demanant cita prèvia.

(*) El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que, únicament els alumnes amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades poden ser escolaritzats en centres d'educació especial.

Les famílies i alumnat residents fora de Barcelona que requereixin l’escolarització en centres d’educació especial, s’hauran d’adreçar al director/a dels serveis territorials del seu domicili perquè enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació, junt amb l'avaluació psicopedagògica de l'EAP de la seva zona.

Quan es pot fer una sol·licitud d’admissió a la ciutat de Barcelona?

Les sol·licituds d’admissió per al curs 2023-2024 es podran presentar a partir del 4 de maig de 2023 i fins a principis de maig del 2024.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió?

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats.