Alumnat i famílies

Com obtenir plaça escolar a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, si corresponen:

  • a alumnes no escolaritzats a Catalunya
  • per canvis de domicili d'un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es
  • si s'al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió

  • En el centre sol·licitat, que admet l'alumne/a si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. Les circumstàncies excepcionals han de ser valorades per les comissions de garanties d’admissió.
  •  A l'Oficina d’Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona, demanant cita prèvia.

Sol·licitud d'admissió, PDF

Documentació que cal presentar

Original dels següents documents:

  • Document identificatiu del pare/mare/tutor/a.
  • Certificat de naixement del fill o filla o llibre de família.

Requisit: La unitat familiar ha d'estar empadronada a la ciutat de Barcelona.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail