Obres de reforma, ampliacions i millores

El parc immobiliari de la xarxa educativa de Barcelona és quelcom en constant evolució. Ja sigui perquè en el transcurs del temps han envellit les instal·lacions o perquè els diferents projectes educatius de les escoles plantegen noves necessitats arquitectòniques, és necessari actualitzar els edificis amb obres de reforma, ampliacions i millores (RAM). Es tracta d’un dels principals processos d’intervenció per millorar les prestacions dels equipaments per tal que puguin oferir uns serveis equivalents a l’alumnat.

La Direcció d’Equipaments, per tal d’executar aquestes actuacions amb eficiència, treballa contínuament en la seva sistematització. Ho fa combinant la informació aportada per les auditories tècniques dels equipaments amb el coneixement acumulat durant anys escoltant i atenent les necessitats de les direccions dels centres, i seguint una lògica de conjunt que necessàriament s’ha d’aplicar quan es gestiona una xarxa de més de 325 centres.

Aquest sistema de treball aposta per la proactivitat i permet, a més d’optimitzar recursos i ser més equitatius en l’execució de les intervencions, ser més transparents en la previsió de resposta a les necessitats publicant una programació orientativa de les obres. Programació que s’elabora aplicant criteris diferents en funció del tipus d’intervenció.

Intervencions programades de forma paquetitzada amb llistat propi

Programa de pintura i transformació visual d’espais

Amb un pressupost anual de 2,5-3 milions d’euros, el programa de pintura preveu adequar i millorar els espais educatius de cada centre un cop cada sis o vuit anys per tal de mantenir-los en les millors condicions per al seu ús adequat. Perquè el color i la incidència de la llum natural i artificial sobre els paraments són factors importants en el procés d’aprenentatge.

 

 

Actualització d’infraestructures TIC i TAC

Les constants innovacions tecnològiques obliguen no només a renovar els equips informàtics i audiovisuals amb una certa freqüència, sinó també a adequar els espais i les infraestructures perquè aquests equips puguin funcionar a ple rendiment. Dedicant cada any un pressupost de 300.000 euros, el Consorci adapta els centres millorant els cablejats i la connectivitat.

Intervencions per a l’eficiència energètica

Treballar en la millora de l’eficiència energètica dels edificis vol dir guanyar en sostenibilitat i confort. Adeqüem els edificis amb dos grans tipus de mesures:

  • Reducció del consum energètic: fusteries exteriors, telecontrol de les instal·lacions, renovació de calderes, il·luminació per leds, instal·lacions fotovoltaiques i altres millores energètiques.
  • Gestió de les temperatures: proteccions solars, millores tèrmiques i procediments de gestió de la ventilació i de sistemes de ventilació creuada.

 

Adequació de les instal·lacions a la normativa vigent

La unitat RAM de la Direcció d’Equipaments també dedica una part dels recursos a ajustar les instal·lacions dels centres als canvis normatius que es van introduint, i que normalment tenen a veure amb els sistemes de seguretat, les instal·lacions elèctriques i les mesures contra incendis i d’evacuació d’ocupants.

Programació ordinària d'obres RAM 

Millores que es programen i s’executen en funció del grau de prioritat de les necessitats que es van identificant i els recursos disponibles. La Direcció d’Equipaments Educatius elabora una única llista agregada que inclou les nou grans categories d’obra següents:

Cuines i menjadors

Reforma integral o parcial de cuina i menjador per poder oferir a l’alumnat una alimentació variada i de qualitat en un espai agradable on poder gaudir dinant.

Cobertes

Rehabilitació de sostres i cobertes per evitar filtracions i humitats i millorar l’aïllament de l’edifici.

Accessibilitat

Supressió de barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de totes les persones dins l’edifici i els seus accessos. S’adapten baranes i escales, s’habiliten rampes i s’instal·len ascensors, entre altres mesures.

Lavabos i vestidors

Renovació de lavabos i vestidors per tal de millorar les instal·lacions i guanyar en confort i higiene, i per adaptar-los per a persones amb mobilitat reduïda.

Patis i tanques

Millores en tanques, paviments exteriors, espais esportius, espais on jugar i jardineria, per tal de disposar d’espais de més qualitat i seguretat que permetin jugar-hi i fer activitats a l’aire lliure.

Paviments

Renovació i reparació de paviments per tal de guanyar en qualitat de les superfícies, confort i espais més amables.

Façanes

Es tracta de garantir la seguretat del parament exterior, i incorpora la renovació de revestiments, la pintura i la millora de l’aïllament.

Urgències i/o imprevistos

Necessitats de màxima prioritat que, normalment per motius de seguretat, s’han de resoldre de forma àgil.

Reforma d’espais interiors i exteriors i altres actuacions RAM

Transformació d’espais interiors i exteriors per tal d’adaptar-los als projectes educatius i a les línies d’innovació pedagògica.

Quins són els canals d’entrada d’informació per elaborar el llistat actual?

  1. Consulta als centres per identificar necessitats. L’any 2016, el Consorci va consultar, via correu electrònic, a les direccions dels centres quines eren les tres necessitats prioritàries de canvis i millores que identificaven en els seus equipaments educatius.
  2. Auditoria tècnica. Periòdicament, el Consorci duu a terme una auditoria tècnica de tots els equipaments de la xarxa. Professionals de l’àmbit de l’arquitectura i/o l’enginyeria elaboren un estudi exhaustiu per identificar urgències i necessitats de reformes, millores i ampliacions per poder sistematitzar així la seva programació. L’última auditoria es va fer l’any 2015, i es va actualitzar el 2017.

Com funcionaran les llistes en el futur?

El Consorci treballa amb l’objectiu d’arribar a la màxima sistematització de les obres RAM, establint un ordre de prioritats en cadascun dels capítols d’obra definits, sobre la base de les actualitzacions periòdiques (anuals) de l’auditoria tècnica. Així s’atenen tres perspectives:

  1. La inspecció tècnica o les observacions dels tècnics auditors.
  2. La informació transmesa per la unitat de serveis generals i els RTZ sobre totes les mancances i els problemes recurrents que no poden ser resolts per la unitat de manteniment.
  3. Les observacions transmeses pels equips directius dels centres i/o els referents territorials del Consorci.

Amb aquest sistema, només el capítol sobre reformes d’espais interiors i exteriors i altres actuacions RAM funcionarà amb una línia de petició especial per projecte. Amb aquest objectiu, anualment s’obrirà la convocatòria pertinent (encara per definir). La voluntat és impulsar la participació i obtenir l’excel·lència educativa en les transformacions dels espais i els ambients dels centres fruit de la col·laboració entre arquitectura i pedagogia.