Currículum de l'etapa

El batxillerat és un cicle format per dos cursos i s’organitza en tres modalitats (Arts, Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials).

La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle.

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

  • Part comuna: assignatures comunes i tutoria.
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

L’horari lectiu setmanal és de 30 hores.

Modalitats

Arts

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Acreditació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxiller/a.

Amb el títol de batxiller/a es pot accedir a:

  • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
  • ensenyaments superiors artístics del món laboral

Informació complementària