El Consorci

Revisió d'actes administratius

L'administració pot declarar d'ofici, amb la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora, la nul·litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, així com l’anul·labilitat, dels actes dictats que consideri lesius per a l'interès públic i que, previ recurs de lesivitat, pot impugnar davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha revisat d’ofici els següents actes i disposicions:

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf

 


Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail