Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Revisió d'actes administratius

L'administració pot declarar d'ofici, amb la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora, la nul·litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, així com l’anul·labilitat, dels actes dictats que consideri lesius per a l'interès públic i que, previ recurs de lesivitat, pot impugnar davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha revisat d’ofici els següents actes i disposicions:

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf

 


Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail