Revisió d'actes administratius

L'administració pot declarar d'ofici, amb la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora, la nul·litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, així com l’anul·labilitat, dels actes dictats que consideri lesius per a l'interès públic i que, previ recurs de lesivitat, pot impugnar davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha revisat d’ofici les següents actes i disposicions

 

Tràmit d’audiència del procediment de revisió d’ofici en relació a l’acte tàcit d’abonament de triennis del personal municipal del Consorci d'Educació de Barcelona a raó del darrer subgrup i grup

  1. Diligència d’inici d’actuacions amb motiu de l’informe núm 14/2023 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 28/07/2023, del gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona, del 28/07/2023, PDF
  2. Informe de la Directora de Planificació Econòmica i Selecció de la Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona en què es concreten els criteris d’abonament de triennis , del 13/09/2023, PDF
  3. Informe-proposta del director de Recursos Corporatius i la cap dels Serveis Jurídics del Consorci d'Educació, de data 21/09/2023 en relació amb el procediment de revisió d’ofici de l’acte tàcit d’abonament de triennis del personal municipal del Consorci d'Educació de Barcelona, del 21/09/2023, PDF
  4. Resolució de la gerència del Consorci d'Educació, de data 21/09/2023, relativa a la incoació del procediment de revisió d’ofici de l’acte tàcit d’abonament de triennis del personal municipal del Consorci d'Educació, del 21/09/2023, PDF
  5. Publicació a la Gaseta Municipal, de data 29/09/2023, relativa a la resolució d’incoació del procediment de revisió d’ofici, del 29/09/202, PDF
  6. Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 05/10/2023, relativa a la resolució d’incoació del procediment de revisió d’ofici  del 05/10/2023, PDF
  7. Informe del director de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, de data 26/01/2024, en resposta a les al·legacions presentades a la resolució de la gerència, de data 21/09/2023, PDF
  8. Informe-proposta del director de Recursos Corporatius i la cap dels Serveis Jurídics del Consorci d'Educació, relatiu a la resposta a les al·legacions presentades a la resolució de la gerència de data 21/09/2023, i l’obertura del tràmit d’audiència del procediment de revisió d’ofici referent a l’acte tàcit d’abonament de triennis al personal municipal del Consorci d'Educació, de data 30/01/2024, PDF
  9. Resolució de la Gerència relativa a la resposta a les al·legacions presentades a la resolució de la Gerència de data 21/09/2023 i l’obertura del tràmit d’audiència del procediment de revisió d’ofici referent a l’acte tàcit de l’abonament de triennis al personal municipal del Consorci d'Educació, de data 31/01/2024, PDF

 

Actes administratius anteriors

 

 

Actualització: contínua

Durant els exercicis 2019 i 2020 no hi va haver actes adminitratius, declaracions responsables ni comunicacions prèvies que hagin tingut incidència sobre el domini públic o gestió dels serveis públics.

Font de les dades: Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf