Revisió d'actes administratius

L'administració pot declarar d'ofici, amb la intervenció preceptiva de la Comissió Jurídica Assessora, la nul·litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, així com l’anul·labilitat, dels actes dictats que consideri lesius per a l'interès públic i que, previ recurs de lesivitat, pot impugnar davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El Consorci d'Educació de Barcelona ha revisat d’ofici les següents actes i disposicions:

 

 

 

Actualització: contínua

Durant els exercicis 2019 i 2020 no hi va haver actes adminitratius, declaracions responsables ni comunicacions prèvies que hagin tingut incidència sobre el domini públic o gestió dels serveis públics.

Font de les dades: Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf