Formació per al professorat interí

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs sense una experiència prèvia de dotze mesos o més, en els darrers tres cursos escolars, i que no hagi certificat la formació per al professorat interí en cursos anteriors, ha de realitzar la fase de formació del Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat novell.

Les persones que hagin de realitzar aquesta formació, no caldrà que s’hi inscriguin, ja que la inscripció serà automàtica per aquell professorat que compleixi els requisits.

Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat novell. Curs 2022-2023

Calendari

  • Període de sol·licitud d’excempció: de d'11 fins al 25 de novembre de 2022.
  • Consulta d’adjudicacions: a partir del 2 de desembre del 2022.
  • Desenvolupament del curs: entre el 16 de gener i el 9 d’abril del 2023.

Requisit per sol·licitar l’exempció: acreditar 12 mesos d’experiència docent en ensenyaments reglats no universitaris en els tres cursos anteriors a l’actual (fins al 31 d’agost del 2022).

Les sol·licituds d’exempció s’han de dirigir a, formacionovells.ceb@gencat.cat, escrivint a l’assumpte EXEMPCIÓ + DNI. Caldrà aportar l’informe de vida laboral i el contracte dels serveis prestats al·legats.

No es tindran en compte aquelles sol·licituds presentades fora de termini.

Organització

Aquest curs té una durada de 30 hores en modalitat telemàtica:

  • 15 hores de modalitat sincrònica (Meet)
  • 15 hores de modalitat asincrònica (Moodle)

Per a aquesta formació és imprescindible disposar, abans del 15 de desembre, d’un compte de correu xtec. Si no en teniu, es pot sol·licitar aquí.

Més informació

Les consultes sobre aquesta formació es poden adreçar al correu: formacionovells.ceb@gencat.cat

Per a més informació consulteu el web de la Xtec