Formació per al professorat interí o substitut

Al professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs sense una experiència prèvia de dotze mesos , o més, en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat aquesta formació

L’assistència i aprofitament d’aquest curs és requisit indispensable per ser avaluat positivament de la competència docent per la comissió d’avaluació.

Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat interí novell. Edició 2023-2024

Requisit per sol·licitar l’exempció

  • acreditar 12 mesos d’experiència docent en ensenyaments reglats no universitaris en els tres cursos anteriors a l’actual (fins al 31 d’agost del 2023).
  • les sol·licituds d’exempció s’han de dirigir a forceb@gencat.cat, escrivint a l’assumpte EXEMPCIÓ + DNI. Cal aportar l’informe de vida laboral i el contracte dels serveis prestats al·legats.
  • no es tindran en compte les sol·licituds presentades fora de termini.

Inscripció automàtica

Les persones que hagin de realitzar aquesta formació no cal que s’hi inscriguin, ja que la inscripció serà automàtica per a tot el professorat convocat.

Organització

Curs de 30 hores:

  • 15 hores en modalitat presencial (6 sessions)
    • Horari de tarda (de 17h a 19.30), i un curs per al professorat d’FP en horari de matí
  • 15 hores de treball personal en modalitat telemàtica asincrònica (Moodle)

Calendari

  • Període de sol·licitud d’exempció: fins al 10 de novembre de 2023.
  • Consulta d’adjudicacions: a partir del 16 de novembre de 2023.
  • Desenvolupament del curs: entre el 20 de novembre de 2023 i el 5 d’abril de 2024.

Important:

Per a aquesta formació és imprescindible disposar d’un compte de correu XTEC, que es pot sol·licitar en aquest enllaç.

Més informació.

Consultes als correus: