Eleccions per renovar els consells escolars dels centres educatius

Les eleccions per a la renovació dels consells escolars dels centres es fan cada dos anys. Hi estan convidats a participar tots els sectors de la comunitat educativa dels centres: professorat, famílies, alumnes i personal d’administració i serveis d'escoles, instituts i escoles bressol.

Aquest any, les eleccions es fan del 20 al 24 de novembre, després de la presentació de candidatures oberta també a tota la comunitat educativa dels centres.

Per què és important la meva participació en aquestes eleccions?

Hi pots participar de dues maneres:

 • Presentant la teva candidatura.
 • Votant entre les candidatures presentades.

Sigui com sigui, la teva participació és clau perquè representants del Consell Escolar de Centre formaran part dels Consells Educatius de Districte i del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. I aquests espais treballen:

 • Per democratitzar el sistema educatiu.
 • Per defensar el dret a l’educació i els drets i la protecció dels infants.
 • Per millorar les polítiques educatives com una manera també de millorar la ciutat.

 

 • Què és el Consell Escolar de Centre?

  És un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió del seu centre educatiu.

  Tanca
 • Puc formar part del Consell Escolar de Centre?

  Sí, el Consell Escolar de Centre és un espai representatiu obert a qualsevol persona de la comunitat escolar del centre: alumnat, professorat, personal tècnic i famílies (pares, mares, tutors).

  Tanca
 • Quines són les funcions del Consell Escolar de Centre?

  Segons detalla la  Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Consell Escolar de Centre té les següents competències:

  • Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sens perjudici de les competències del Claustre del professorat en relació amb la planificació i l'organització docent.
  • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
  • Participar en la selecció del director o directora del centre en els termes que aquesta Llei estableix. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l'equip directiu. Si és el cas, amb l'acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director o directora.
  • Decidir sobre l'admissió de l'alumnat amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupin.
  • Impulsar l'adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i la protecció dels drets de la infància.
  • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida saludable, la convivència al centre, la igualtat efectiva de dones i homes, la no discriminació, la prevenció de l'assetjament escolar i de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
  • Conèixer les conductes contràries a la convivència i l'aplicació de les mesures educatives, de mediació i correctores vetllant perquè s'ajustin a la normativa vigent. Quan les mesures correctores adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals o, si escau, de l'alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.
  • Promoure progressivament la conservació i la renovació de les instal·lacions i l'equip escolar per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
  • Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals i amb altres centres, entitats i organismes.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
  • Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.
  • Aprovar el projecte de pressupost del centre.
  Tanca