Torna

Sistema intern d'alertes

El Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

A la sessió de Consell de Direcció del Consorci d'Educació del 18 d'octubre de 2023 s'acorda ratificar la compartició del sistema intern d’alertes de l’Administració de la Generalitat amb el Consorci d’Educació de Barcelona, amb caràcter transitori fins que el Consorci posi en funcionament el seu propi sistema d'alertes intern.

Sobre qui?

Es poden comunicar les infraccions que es produeixen en els àmbits següents:

  • L’Administració de la Generalitat.
  • Les entitats autònomes.
  • Les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat que disposin d’una plantilla mitjana anual inferior a cinquanta treballadors.

Sobre què?

A través del Sistema Intern d’Alertes es pot alertar sobre les anomalies següents:

  • Infraccions normatives en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats autònomes comeses pels treballadors o càrrecs públics.
  • Vulneracions del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
  • Altres tipus d’irregularitats que es poden considerar un mal funcionament de l’Administració de la Generalitat i les seves entitats autònomes.

Quin és el canal per informar d'una mala pràctica?

Més informació 

Marc normatiu

  • ACORD GOV/160/2023, de 25 de juliol, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.