Coeducació

Coeducar és educar oferint la mateixa igualtat d’oportunitats a nens, nenes, nois i noies, tenint en compte i respectant les diferències de sexe i valorant-les. Des del Consorci d’Educació de Barcelona s’està treballant per impulsar la coeducació als centres educatius de la ciutat.

Actualment hi ha un marc legal que aposta per la coeducació com una eina clau per acabar amb la discriminació per sexe i per a eradicar la violència de gènere.

Grup de nenes i nens treballant plegats

Totes aquestes lleis posen l’èmfasi en l’educació. Des de la revisió dels textos i materials que es treballen a l’aula, la incorporació del saber de les dones al currículum, l’ús del llenguatge inclusiu, la inclusió de la perspectiva de gènere en l’orientació professional i educativa, la formació del professorat en igualtat, entre d’altres, fins a l’organització i adaptació del centre en la pràctica diària tenint en compte criteris d’igualtat.

Hi ha molts materials, recursos, entitats i associacions que ja intervenen en els centres educatius per tal de treballar la igualtat real i efectiva entre infants i joves. Però és amb l’actitud decidida del professorat apostant per la coeducació, que es començarà a canviar les actituds sexistes i els estereotips de gènere, i s’oferirà les mateixes oportunitats a nens, nenes, nois i noies.

El Departament d’Ensenyament ofereix, als centres que hi estiguin interessats assessorament per a desenvolupar estratègies per a la coeducació. També es tornaran a fer cursos per als referents dels consells escolars que s’encarreguen de vetllar per la coeducació als centres educatius.

Des del Consorci d’Educació de Barcelona treballem l’impuls de la coeducació en diverses àrees i l’entenem com un eix transversal. Als centres de recursos pedagògics de la ciutat podeu comptar amb una persona referent que us orientarà i us facilitarà material i recursos per a treballar la coeducació al centre.

Enllaços relacionats

Recursos

Documents