Models de cartes i documents de Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme escolar de Barcelona

Aquests documents que es presenten a continuació no són prescriptius. Són models que s’han elaborat en el marc de les Comissions de Tractament d’Absentisme Escolar i abandonament prematur de Ciutat i de les de Districte, amb l’objectiu de facilitar la feina als professionals que intervenen en el tractament de l’absentisme escolar. Els procediments a seguir estan marcats per les orientacions i criteris de cada territori.

Models de cartes i altres documents

Documents del centre

 1. Pla d'actuació individual (PAI)
 2. Full resum de faltes d'assistència
 3. Acta d'actuació en relació a l'absentisme escolar
 4. Graella d'observació d'indicadors de risc
 5. Sol·licitud d’intervenció del centre a un servei extern escolar
 6. Comunicació de desplaçament familiar temporal del/la pare/mare o tutor/a legal a la direcció del centre

Documents en relació amb la família

 1. Comunicació del tutor/a a la família/tutor legal
 2. Citació a la família/tutor legal per a entrevista amb persona tutora
 3. Citació a la família/tutor legal amb la direcció i persona tutora
 4. Acta de l'entrevista del centre amb la família

Models de documents per la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar de Districte

 1. Sol·licitud d’intervenció de la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar de districte als cossos policials
 2. Citació entrevista del/de la president/a de la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar de districte amb la família
 3. Acta entrevista del/de la president/a de la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar de districte amb la família
 4. Carta retorn al/a la director/a del centre de l’entrevista del/de la president/a de la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar del districte amb la família
 5. Carta de tramitació d’expedient de la Comissió de Tractament d’Absentisme Escolar de districte al/a la Gerent del Consorci d’Educació 
 6. Acta l'incompareixença a l'entrevista

Models de documents per al Centre de Serveis Socials i EAP

 1. Comunicació de Serveis socials a la Comissió de Garanties d'Admissió de Barcelona sobre alumne/a desescolaritzat/ada
 2. Informe d'un servei extern - EAP al centre educatiu

Models de documents per la Comissió de garanties d’admissió de Barcelona

 1. Citació a la família/el/la tutor/a legal per a entrevista amb el/la President/a de la Comissió de Garanties d’Admissió de Barcelona (cas serveis socials)
 2. Carta retorn al/a la director/a del centre de serveis socials de l’entrevista del/de la president/a de la Comissió de Garanties d’Admissió de Barcelona amb la família

Documents de suport