Models de cartes i documents de Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme escolar de Barcelona

Aquests documents que es presenten a continuació no són prescriptius. Són models que s’han elaborat en el marc de les Comissions de Tractament d’Absentisme Escolar i abandonament prematur de Ciutat i de les de Districte, amb l’objectiu de facilitar la feina als professionals que intervenen en el tractament de l’absentisme escolar. Els procediments a seguir estan marcats per les orientacions i criteris de cada territori.