Curs d'iniciació a la tasca docent

Durant el primer curs en què s’obtingui un nomenament d'interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre educatiu, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.

Informació sobre les exempcions al curs d'iniciació

Pel que fa a les exempcions al curs d’iniciació a la tasca docent i d’acord amb  l’Annex 1 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent, modificada per la Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener.

Està exempt de realitzar el curs d'iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d'ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.

La sol·licitud d'exempció s'ha de presentar als serveis territorials corresponents, juntament amb la documentació acreditativa, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la comunicació de l'obligació de fer el curs.

La justificació s’ha de presentar d’acord amb el que preveu a l'Annex 1 de la Resolució abans esmentada.