Torna

El Col·legi Immaculada Concepció s'incorpora a la xarxa pública en el curs 2020-2021

06/02/2020

El Col·legi Immaculada Concepció passarà a la xarxa pública el proper curs 2020-2021 i es convertirà en el nou Institut Escola Eixample, ampliant l'oferta pública al districte. El nou centre iniciarà un projecte educatiu singular de 2 línies, amb una nova direcció que mantindrà el professorat i PAS actuals, i s’hi faran obres valorades en més de 2 milions d’euros.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau han anunciat aquest dijous 6 de febrer en una roda de premsa la incorporació del Col·legi Immaculada Concepció  a la xarxa pública de la ciutat a partir del curs 2020-2021, amb un projecte educatiu singular que el convertirà en el nou l'Institut Escola Eixample. Aquesta és la primera vegada que un centre concertat amb alumnat s’incorpora a la xarxa de centres públics a Barcelona, i respon a la voluntat expressada tant pel Departament d’Educació com per l’Ajuntament de Barcelona de propiciar la incorporació de centres de titularitat privada a la xarxa de centres públics quan compleixin amb els criteris establerts per la normativa i quan hi hagi acord amb les titularitats dels centres corresponents.  

Aquest curs 2019-2020 ja es va incorporar a la xarxa pública l’edifici de l’antic col·legi Sant Vicent de Paül al districte de Sants-Montjuïc. Ara es fa un pas més i s’hi incorporarà el Col·legi Immaculada Concepció, amb 140 anys d’història i una destacada tradició pedagògica al districte de l’Eixample. Per primera vegada, i a diferència de Sant Vicens de Paül, l’adhesió es fa de forma immediata, d’un curs per l’altre, i amb alumnes escolaritzats. En aquest curs 2019-2020 estan escolaritzats uns 400 alumnes.

 

Decret per integrar els centres educatius concertats a la xarxa pública

La decisió es pren a l’empara de la iniciativa anunciada fa uns mesos pel Departament d'Educació en què obre la porta al canvi de titularitat d'escoles concertades a públiques, amb l'aprovació del  Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. L’objecte d’aquest Decret Llei és enfortir el sistema educatiu activant els processos d’integració a la xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals i privats, establir un procediment per canviar titularitats dels centres per tal de millorar les condicions en què es resolen les necessitats d’escolarització.

Per poder aplicar-lo, s'han de complir una sèrie de requisits: que hi hagi necessitats d’escolarització, és a dir, que l’oferta actual de places públiques no sigui suficient; i que es faci de comú acord entre el centre educatiu i el departament d’Educació. A part, es fa una anàlisi del centre per valorar-ne la viabilitat de la conversió a escola pública, tenint en compte aspectes com l’equipament (metres quadrats de l’edifici i la superfície de pati), la situació econòmica i els recursos humans de què disposen. El Consorci d’Educació, una vegada valorats tots aquests paràmetres ha validat la viabilitat de conversió d’aquest centre a la xarxa pública. El decret dona resposta a un seguit d’urgències del sistema educatiu, com per exemple, a la voluntat d’alguns ens locals que sigui el Departament d’Educació el que n’assumeixi la titularitat i la gestió; una sostinguda variació de la tendència de matriculació pel que fa als percentatges entre escola pública i escola concertada; un augment notable en la demanda de places públiques, i a la manca de sòl on poder tirar endavant noves construccions de centres públics.

 

Més centres de titularitat pública a l’Eixample

La mesura servirà també per avançar en la necessitat d'equilibri en el districte de l'Eixample entre el nombre de residents, la preferència de les famílies i l'oferta d'educació pública i concertada.

A l'Eixample hi ha 17 centres públics i 28 concertats, amb un total de 2.035 places escolars. En el seu conjunt, l'oferta entre pública i concertada pot donar resposta al total d'infants escolaritzats, però la demanda de places d’escola pública per part de les famílies ha tingut un fort increment en els darrers cursos i l’oferta existent en aquests moments no és suficient per atendre la necessitat de places, tenint en compte les preferències de les famílies. En el curs 2019-2020, per les 825 places públiques, hi va haver 934 sol·licituds de demanda, mentre que a la concertada, per les 1.200 places, una demanda de 836 places.

Analitzant l'evolució dels darrers cursos es veu com la preferència de les famílies per places públiques ha anat creixent progressivament des del curs 2016-2017 passant de les 770 sol·licituds a les 934 en el període de preinscripció.

El curs 2016-2017 ja es va posar en marxa l'Escola Entença, de dues línies, i en el 2017-2018 ja es va ampliar encara més l'oferta pública a la zona, posant en marxa l'Escola Gaia,  l'Escola, 9 Graons i l'Escola Xirinacs, de dues línies cadascuna.

Amb la conversió del Col·legi Immaculada Concepció en centre públic s'ampliarà l'oferta pública en el districte de l'Eixample. El model que s'està implantant a la ciutat en el disseny de l'oferta educativa busca l'equilibri entre residents, entre oferta de places i entre educació pública i concertada, però sempre tenint en compte les preferències de les famílies.  L'Eixample ha experimentat en els darrers anys un increment del nombre de famílies que s'escolaritza en el mateix districte, ja que dels 1.036 alumnes de P3, 716 són residents a l'Eixample, el que suposa el 69,11%. Pel que fa a infantil i a primària, hi ha un total de 9.207 alumnes i el 65,47% és resident a l'Eixample.

 

Una inversió de més de 2 milions d'euros

El Col·legi Immaculada Concepció en l'actualitat té 18 grups des de P3 fins a 4t d'ESO. A educació infantil i primària només hi ha un grup, mentre que a secundària hi ha 2 grups. En total, gairebé 400 alumnes distribuïts en els 4.625,18 m2 de l'edifici, que consta d'una planta baixa, amb un espai polivalent (antiga capella), i cinc plantes més, a més d'un soterrani, i els 1.480,60 m2 d'espai de patis. Les possibilitats d’aquest equipament, que en total té una superfície de 6.105,78 m2 entre l'edifici i els patis, garanteixen la viabilitat del projecte, i l'administració farà una inversió que servirà per adequar-lo als nous requeriments dels projectes educatius. En total la inversió prevista és de 2.123.000 milions d'euros.

El nou Institut Escola Eixample estarà ubicat en l'edifici que ocupa actualment el Col·legi Immaculada Concepció i que el Consorci d'Educació llogarà durant 17 anys (12 anys + 5 anys de pròrroga obligatòria) que es poden anar prorrogant cada 5. A partir de l'1 de juliol s'inicia el lloguer de l'equipament per un 47.59% menys del valor residencial i amb una carència de 6 mesos, per la realització de les obres d'acondicionament del centre.

En el curs 2020-2021 es crea una nova aula de P3, a més de lavabos, l'adaptació de les escales d'educació infantil, la instal·lació de mobiliari infantil, la pintura del centre, la modificació dels accessos i noves escomeses. En el curs següent, el 2021-2022, es crea una aula de P4 i es realitzarà l'adaptació de la capella com a gimnàs per a l'institut escola, a més de rehabilitar la coberta, la biblioteca i el paviment. Cada curs que passi es crearà una nova aula per dona cabuda a la nova línia fins arribar al grup de 6è de primària en el curs 2028-2029.

Durant aquests nou anys estan previstes més millores, com la creació de dues noves aules a l'auditori i de vestidors (curs 2024-2025); noves aules per al gimnàs i l'adaptació del menjador (curs 2025-2026). També hi ha la previsió que el centre augmenti la seva superfície en 500 m2.

Aquestes actuacions es prioritzaran en períodes de vacances escolars i en tot cas seran compatibles amb l’activitat educativa del centre.

 

Un projecte d'escola pública que avança cap a l'equivalència

El centre iniciarà un nou projecte educatiu que impulsa una nova oferta com a Institut Escola Eixample amb dues línies i amb una nova direcció amb una destacada experiència com a docent i directora, tant a l’educació primària com a la secundària públiques, i en la formació docent. Progressivament, aquest institut escola anirà ampliant el seu equip incorporant nous docents procedents de la xarxa pública. La nova oferta de P3 ja respondrà al nou model de concepte d'espais, de projecte, adaptada a les noves metodologies i dinàmica de la resta d'escoles públiques.

L'Institut Escola Eixample garantirà la continuïtat en el pas de primària a secundària, perquè l'alumnat segueixi itineraris coherents, evitant les transicions entre etapes i afavorint el coneixement integral de l’alumnat.

Es vol garantir les oportunitats educatives a tots els infants, aplicant el criteri d'equitat amb una oferta adaptada als diferents necessitats de l’alumnat. El nou projecte de l'institut escola també seguirà la línia de la resta de centres de la ciutat que aposten per la innovació pedagògica i podrà optar a participar de la vuitantena de programes que ofereix la Convocatòria Unificada de Programes, com per exemple Xarxes per al Canvi, on el centre ja participa, o incorporar una mentoria a l'Eines per al Canvi. A més a més, podran dissenyar programes de formació específica per als docents segons les necessitats del centre.

En l'actualitat el projecte educatiu dona una especial rellevància a l'anglès (els estudiants acaben secundària amb el First Certificate), la ciència, les eines digitals i la tecnologia. La idea és que el nou projecte educatiu incorpori aquestes singularitats. Es valorarà conjuntament amb l’AFA la continuïtat de les activitats extraescolars i els serveis d’acollida que actualment està oferint el centre  adaptades al nou projecte educatiu.

 

Augmenta l’equip Educatiu

Al Col·legi Immaculada Concepció hi ha a l'actualitat 32 docents i 7 persones de PAS, i està previst que es faci una subrogació dels seus llocs de treball en el nou Institut Escola Eixample, mantenint-se tots en el nou projecte. Aquests docents ja compten amb experiència i desenvolupament professional afí als projectes de transformació educativa que s’estan portant a terme en la ciutat de Barcelona ja que han participat de processos de formació en el marc d’Escola Nova 21. En el curs 2020-2021, el nombre de docents es veurà ampliat amb 6 més per arribar a 38 i equiparar la dedicació lectiva, passant tots a ser personal laboral del Departament d'Educació, amb una organització de la jornada  i unes condicions laborals amb l'estàndard de personal docent de la Generalitat.

En el 2028-2029, quan està previst que la segona línia hagi crescut fins a 6è de primària, el nombre de docents serà de 48, dels quals el 60% serà de nova incorporació procedent de la xarxa pública i el 40% restant seran professionals integrats.

A més, com a nou projecte d'educació públic, podrà rebre l'assignació de recursos específics necessaris per al seu desenvolupament com  per exemple la figura de Tècnic d'Educació Infantil (TEI).

 

Més de 140 anys d'història

El centre va ser creat l'any 1879 com a proposta de l'institut religiós de les Missioneres de l'Immaculada Concepció. Una congregació religiosa fundada al 1850, que sempre ha treballat per a la promoció de les dones i l'assistència en hospitals i residències de gent gran. A més, el centre va crear la Fundació Alfonsa Cavin per facilitar activitats culturals i de formació complementària pers als infants i docents del col·legi.

Amb aquest relleu, l’institut religiós ha volgut garantir la continuïtat amb la tasca educativa que venien desenvolupant amb especial atenció als infants més desafavorits.

Més informació Nota de premsa