!Important

Servei de préstec de dispositius informàtics

El Consorci d’Educació de Barcelona ofereix un servei de préstec de dispositius informàtics per aquell alumnat que estigui en situació de confinament a causa del COVID-19. L’objectiu d’aquest servei és facilitar temporalment dispositius informàtics als alumnes que, amb motiu de confinament no voluntari provocat per la pandèmia de COVID-19 (quarantenes de grup estable amb com a mínim un positiu confirmat per PCR), es vegin obligats a seguir la docència des del seu domicili.

Els destinataris d’aquest servei són els alumnes que es troben en una situació socioeconòmica i/o sociocultural desafavorida reconeguda (NESE B), i que estiguin cursant estudis obligatoris en centres públics o concertats de la ciutat de Barcelona. Aquests alumnes, en el moment d’iniciar-se el confinament, rebran el dispositiu i en podran disposar durant tot el temps en què no puguin assistir a classe (durada de la quarentena o de la malaltia en cas de positiu). En reincorporar-se al centre educatiu, els alumnes hauran de retornar el dispositiu. 

El procediment de préstec de dispositius és el següent:

  1. Quan el centre educatiu tingui necessitat de dispositius per lliurar a alumnes confinats, caldrà enviar un correu electrònic amb la petició a ticcentres.ceb@gencat.cat amb IDALU i nom i cognoms dels alumnes.
  2. El Consorci comprovarà, a partir de la relació de NESE B reconeguts, que els alumnes poden acollir-se al servei de préstec.
  3. A continuació el Consorci farà arribar al centre educatiu els dispositius, per tal que el centre contacti amb la família i els faci arribar als alumnes. En el moment de lliurar el dispositiu, la família haurà de signar un contracte de préstec, contracte que haurà arribat al centre junt amb el dispositiu.
  4. Quan els alumnes es reincorporin al centre després del confinament, hauran de retornar el dispositiu, que quedarà dipositat al centre fins que el Consorci el passi a recollir. Serà el Consorci qui es posarà en contacte amb els centres per passar a recollir els dispositius.

Les condicions d’aquest servei són les següents:

  • El dispositiu és una prestació personal, assignada a un alumne en concret. Tots els dispositius s’han de tornar al Consorci un cop siguin retornats pels alumnes al centre. És el Consorci qui s’encarrega de desinfectar, anonimitzar i reinicialitzar els dispositius abans d’un nou préstec.
  • La responsabilitat sobre el bon ús del dispositiu correspon a la família i/o a l’alumne/a. El centre no és responsable de l’ús que se li doni al dispositiu durant el confinament, més enllà de les directrius que doni a l’alumne/a sobre l’ús educatiu. És el Consorci qui, si escau, pot iniciar accions en el cas de mal ús per negligència o no devolució del dispositiu.
  • El suport tècnic a l’alumnat per a l’ús del dispositiu (avaries, sistema operatiu, etc.) es prestarà des del Consorci. El suport pel que fa a l’ús educatiu (plataformes EVA, etc.) el prestarà el propi centre educatiu.
  • En cas que sigui necessari algun tipus de suport per mantenir l’ensenyament en línia, caldrà que us poseu en contacte amb el vostre referent de CRP que canalitzarà degudament la vostra petició.

Podeu contactar amb el Consorci en relació amb aquest servei a través del següent correu electrònic: ticcentres.ceb@gencat.cat