Torna

XIII Jornada de qualitat a l'ensenyament

12/11/2015 Jornada

El programa d’aquesta XIII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén focalitzar-se en el procés d’ensenyament i aprenentatge, raó de ser dels centres educatius, i en la importància que té la realització de la seva missió en una societat com la nostra, així com aprofitar el coneixement i les noves eines disponibles per tal d’augmentar la qualitat dels aprenentatges.

 
 
 
Organitza Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Horari de 8.30 a 14.30 h
Lloc Hotel Campus
Situat al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona
Més informació Més infomració