Òrgan de Control Intern

Funcions

  • Fiscalitzar els expedients de contractació administrativa i assistir a les meses de contractació, d’acord amb allò que li encomani o autoritzi l’Interventor de la Generalitat designat per al Consorci.
  • Col·laborar en els termes que estableixi l’interventor de la Generalitat designat per al Consorci en el control financer del Consorci.
  • Assessorar els òrgans gestors del Consorci d’Educació en matèria de contractació administrativa, aportant criteris i documentació de suport (dictàmens, informes, jurisprudència, etc.) que contribueixin a la millora dels processos de contractació pública en el si de la institució.
  • Preparar les propostes d’acord amb contingut econòmic que han de ser aprovades pel Consell de Direcció.

 

Perfil professional del responsable