Torna

Tret de sortida al Pla Estratègic del Consorci d’Educació de Barcelona

26/05/2017

Un acte a l’Escola Massana va donar ahir a la tarda el tret de sortida als grups de treball del Pla Estratègic del Consorci d’Educació: un procés de planificació, reflexió i coneixement sobre com volem que sigui l’educació a la ciutat de Barcelona i el seu model de governança institucional i de gestió per al període 2017-2021.

El Pla Estratègic del Consorci per al període 2017-2021 vol ser el resultat d’un procés participatiu, cercant diàleg i compromís dels centres educatius, professionals, famílies, alumnes, districtes, serveis educatius i administració educativa. La finalitat d’aquest treball és identificar el conjunt de prioritats, plans, programes i actuacions que han de permetre avançar en l’èxit educatiu i la millora dels nivells de qualitat, equitat i equivalència, mitjançant un model de gestió integrada de l’educació a la ciutat.

 

Una proposta per a cadascun dels blocs estratègics del pla

En l'acte d'ahir, que va tenir lloc a l'Escola Massana, la gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, i el seu director de Recursos Corporatius, Carles Arias, van presentar el Pla Estratègic i van donar el tret de sortida als sis grups de treball que iniciaran aquest procés participatiu, elaborant una proposta relacionada amb cadascun dels sis blocs estratègics que s’han definit en el Pla Estratègic.

Aquests sis blocs són la governança i el model institucional del Consorci; la planificació educativa a la ciutat de Barcelona;  el pla d’equipaments educatius, cap a una arquitectura versàtil i polivalent; els equips educatius i els recursos de suport a professionals, centres i alumnes; l'aprenentatge al llarg de la vida. Barcelona ciutat d’oportunitats i la dimensió comunitària en l’educació: lideratge compartit.

Els grups de treball són transversals i estan formats per persones expertes i de reconegut prestigi del mateix Consorci d’educació, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona, les universitats i altres entitats del sector educatiu. Cadascun d'ells compta amb un ponent, que coordina i elabora els treballs de base i definitius que seran debatuts pel grup de treball. Cada bloc temàtic integrarà com a mínim un diagnòstic de situació, visió i eixos estratègics amb objectius operatius 2021.

 

Dirigit pel comitè de direcció, amb el suport del comitè tècnic

A més d’aquests grups de treball, la metodologia del Pla Estratègic compta amb un comitè de direcció que, entre altres coses,  dirigeix el procés i fixa les principals línies i els blocs temàtic;  i un comitè tècnic format per personal del Consorci que s’encarrega de donar suport a tots els grups de treball.

El treball que realitzaran els diferents grups de treball serà presentat a sessions o jornades de treball a cada una de les juntes de direcció territorials o de ciutat en les quals es debatran els documents elaborats pels diferents grups de treball, incorporant aportacions que enriqueixin i incorporin la visió des dels centres educatius.

El comitè tècnic, conjuntament amb els ponents de cada grup de treball, elaborarà la proposta de document compilat que integri les aportacions de cada grup de treball i de les juntes de direcció per a cada un dels blocs o dimensions estratègiques, la missió i la visió del Consorci i que servirà de base per a l’articulació de la participació de la comunitat educativa en el debat i conclusions finals que donin forma al Pla Estratègic.

 

Les propostes seran debatudes en tots els àmbits

Finalitzada la fase d’elaboració de la proposta s’inicia el treball participatiu, a partir de tres vectors o àmbits: el professional, el territori i la comunitat educativa.

El pla serà debatut en sessions i/o jornades temàtiques, territorials i finalment de ciutat, obrint‐lo en cada cas, a la participació dels professionals de l’educació, el Consell Escolar de Districte i el Consell Escolar Municipal. A més, es donarà la possibilitat de participar-hi en línia a través d’un espai web, que recollirà i presentarà el contingut sintètic del document i permetrà recollir les aportacions de la ciutadania en general.

Les conclusions/propostes recollides i compilades de les sessions/jornades, així com les més rellevants que s’hagin recollit mitjançant l’espai web seran presentades de nou al comitè tècnic per tal que actualitzi el document del Pla Estratègic.