Direcció de Recursos Corporatius

Direcció superior dels serveis corporatius del Consorci i específicament dels següents: recursos humans i organització, gestió econòmica i contractació i serveis jurídics i suport al Consell de Direcció del Consorci. Impuls i coordinació del programa de desenvolupament directiu i bon govern del Consorci.

Funcions

 • Dirigir i coordinar l’elaboració del projecte de pressupost, dels plans d’inversió i de la programació plurianual.
 • Dirigir, supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable.
 • Dur a terme la relació amb els òrgans d’intervenció I control.
 • Dirigir la contractació d’obres, serveis i subministraments.
 • Elaborar i coordinar el programa de desenvolupament directiu i el codi de conducta del Consorci en coordinació amb el conjunt de direccions i centres educatius.
 • Dirigir la gestió dels recursos humans, les relacions laborals i supervisar les actuacions en matèria de salut i riscos laborals.
 • Dirigir i supervisar l’actuació dels serveis jurídics del Consorci i assegurar la coordinació amb els Serveis Jurídics de la Generalitat i de l’Ajuntament.
 • Coordinar l’elaboració dels projectes de normativa, així com de les instruccions i circulars internes.
 • Donar suport i supervisar la gestió autònoma i econòmica dels centres públics.
 • Garantir l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans d’actuació del Consorci.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
 • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Carles Casals Arias, PDF


Òrgans que en depenen directament:

ÀREA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

Funcions:

 • Elaborar la proposta anual i fer-ne el seguiment de pressupost de capítol 1, plantilla i relació de llocs de treball del Consorci, incloses les corresponents al personal dels centres i serveis educatius, en coordinació amb les direccions competents en matèria de planificació de plantilles dels centres públics.
 • Elaborar la propostes d’Oferta Pública d’Ocupació del Consorci. Elaborar i executar les convocatòries dels processos de selecció, provisió i promoció del Consorci i gestionar les borses de treball i impulsar- ne la seva creació, gestió i administració.
 • Gestionar i tramitar els expedients administratius relatius a situacions administratives, reingressos, comissions de serveis o permutes i gestionar i tramitar les sol·licituds en matèria de permisos, llicències, vacances i la resta de matèries de gestió ordinària de personal. Establir els criteris i l’aplicació en matèria d’ordenació i gestió del temps del personal.
 • Gestionar i tramitar la incorporació, la mobilitat i la finalització de la vinculació del personal del Consorci i coordinar les actuacions quan correspongui a personal docent o d’administració i serveis dels centres de titularitat del Departament d’Educació, de titularitat municipal o del propi Consorci.
 • Elaborar la nòmina del Consorci i la gestió de les cotitzacions i pagaments a la Seguretat Social, Hisenda i altres Mutualitats, i la gestió del pla de pensions.
 • Dissenyar el pla de formació anual del personal del Consorci en coordinació amb les direccions amb competències en formació del personal educatiu i assessorar a l’organització en el disseny de solucions de formació i desenvolupament.
 • Assessorar i atendre al personal mitjançant l’atenció directa i un sistema d’atenció multicanal i en coordinació amb l’Oficina d’Atenció del Consorci.
 • Dissenyar, planificar, implantar i supervisar les actuacions en matèria de prevenció i riscos laborals.
 • Dissenyar i executar el programa de comunicació interna del Consorci.
 • Dissenyar, proposar, gestionar i avaluar el pla d’Igualtat de gènere.
 • Gestionar les relacions laborals del Consorci i coordinar els diferents processo d’eleccions sindicals.
 • Gestionar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades per a la realització de pràctiques professionals als Consorci o qualsevol centre o servei educatiu que aquest gestioni, així com les persones implicades en concepte de pràctiques o beques de col·laboració en programes de suport a l’èxit educatiu
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Ivan Curto Esteve (fitxa del perfil properament disponible)

 

Òrgans que en depenen directament:

 • Servei de Gestió Econòmica de Recursos Humans
 • Unitat de Selecció de personal
 • Servei d’Atenció a les direccions de centres
 • Unitat d’Atenció als professionals de centres i serveis educatius
 • Servei de Gestió de RH dels serveis centrals i educatius i relacions laborals
 • Unitat de Prevenció de riscos laborals

SERVEI DE RECURSOS ECONÒMICS

Funcions:

 • Vetllar pel compliment del principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del Consorci, inclosos els centres i serveis educatius, tant en termes anuals com pluriennals.
 • Coordinar i preparar l’avantprojecte del pressupost del Consorci.
 • Gestionar i fer-ne el seguiment de l’execució del pressupost i coordinar tots els tràmits relacionats amb els ingressos i les despeses del Consorci, així com les corresponents modificacions pressupostàries.
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria pressupostària, de gestió econòmica i de contractació pública a les direccions del Consorci i als centres i serveis educatius.
 • Establir criteris respecte pressupostos de gestió autònoma dels centres i serveis educatius de Barcelona, supervisar la seva gestió i fer-ne el seguiment de l'execució pressupostària i analitzar l'eficàcia i eficiència dels ingressos i les despeses i dels resultats que se n'obtenen.
 • Gestionar l’habilitació i els fons de maniobra del Consorci i controlar la seva justificació.
 • Efectuar la contractació pública d’obres, serveis i subministraments del Consorci i coordinar la gestió
 • Elaborar estudis de caràcter econòmic financer en relació a l’activitat o la planificació del Consorci.
 • Donar suport i interlocució als serveis d’auditories i de la Intervenció de la Generalitat per garantir la supervisió econòmica financera i de gestió del Consorci d’acord amb les normes i criteris d’aplicació.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Magí Puig Serra, PDF

 

SERVEIS JURíDICS

Funcions:

 • Exercir funcions d’assessorament i emissió d’informes i dictàmens de caire jurídic de caràcter preceptiu o sol·licitats per un òrgan del Consorci.
 • Informar sobre qüestions de competència entre el Consorci i altres entitats públiques.
 • Assessorament jurídic a les direccions dels centres i serveis educatius i les direccions del Consorci.
 • Proposar, als serveis jurídics de la Generalitat i/o l’Ajuntament de Barcelona, línies de prevenció i defensa jurídica del Consorci.
 • Tramitar els expedients de compatibilitat del personal i els expedients d’execució de sentències en matèria de personal.
 • Instruir els expedients derivats de la revisió de les autoritzacions administratives dels centres concertats.
 • Tramitar els expedients disciplinaris incoats al personal del Consorci.
 • Tramitar els expedients de resolució de recursos administratius interposats contra actes i resolucions administratives del òrgans del Consorci.
 • Tramitar els expedients de reclamacions patrimonials.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Natividad Roman Paez, PDF