Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Estades formatives en empreses

A les estades formatives en empreses, àmbit pràctic de diversificació curricular, l’alumnat té un primer contacte amb diferents entorns laborals on es crea la necessitat de desenvolupar les seves competències relacionades amb el “saber fer” i “saber ser” i de formar-se: l’empoderament i vinculació amb el seu itinerari formatiu i professional s’assoleix si aquest procés s’acompanya des de la tutoria i l’orientació.

En el marc  del Pla a favor de l’èxit escolar, aprovat pel Consell de Direcció del  Consorci d’Educació el 16 de novembre de 2012, s’inicia un Pla d’actuació prioritària  al districte de  Nou Barris, on s’impliquen les diferents àrees i programes del Consorci d’educació de Barcelona, conjuntament amb el Districte, sota el guiatge, organització  i la supervisió de la Inspecció educativa, atenent tant a la situació de vulnerabilitat d’una part significativa de la  població com als indicadors del Centres Educatius: elevat índex d’immigració, resultats acadèmics per sota de la mitjana de la ciutat i una major incidència pel que fa a l’abandonament prematur dels estudis obligatoris. Acordat entre la Direcció dels Centres i la Inspecció  educativa el camí a seguir, un dels punts clau per a l’èxit d’aquest pla és el desenvolupament de Projectes de Diversificació curricular.

Estades empreses

Els projectes de diversificació curricular donen una resposta individualitzada per aquell alumnat de 3r i 4t d’ ESO que requereixen un temps i un espai de maduració personal per definir el seu itinerari formatiu – professional.  A nivell organitzatiu comporten el treball amb un grup de 10-12 alumnes, qui setmanalment realitza

 • Àmbit pràctic:  Estada formativa a l’empresa/entitat (10 hores)
 • Àmbit curricular: Àmbit lingüístic-social + Àmbit científic-tecnològic (10 hores)
 • Grup ordinari i tutorial (10 hores)

L’objectiu dels Programes de diversificació curricular respon a una perspectiva de millora en l’abandonament escolar, el fracàs i l’absentisme.

Les estades formatives a les empreses comporten:

 • Durada: dos mantins (10 hores): dimarts i dijous. En horari lectiu
 • Estructura trimestral. Rotació dels alumnes (cada trimestre un alumne diferent)
 •  Objectius: aconseguir l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional
 • Perfils d’estada: sanitari, esportiu, manteniment, administratiu, serveix, medi ambient, imatge personal, comercial,
 • Planificació del pla d’activitats pactades entre el centre i les empreses/entitat
 • Avaluació 40% de la nota del programa de diversificació
 • Informe final de cada alumne: veure si desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat d’acord amb les característiques del lloc de treball i el pla d’activitats establert

Té com a objectiu que l’alumnat sigui capaç d’entendre com funciona un entorn laboral concret i que li representi un estímul per continuar els estudis alhora de treballar valors associats a l’àmbit laboral: puntualitat, responsabilitat, jerarquia. Fa que l’alumnat conegui de primera mà entorns i perfils professionals ben diversos, fet que contribueix a l’orientació acadèmica professional que es realitza des dels centres de secundària.

Els objectius del projecte són:

 • Aprendre les competències bàsiques relacionades amb el món laboral a partir de l’observació, la manipulació, la reflexió i la producció.
 • Oferir a l’alumne una proposta educativa que faciliti observar la utilitat i practicitat de tot allò que se li ensenya en l’ institut.
 • Potenciar experiències educatives dins d’empreses de forma individual com a suport a la diversificació curricular.
 • Transmetre els valors inherents a l’àmbit laboral: responsabilitat professional, treball en equip, puntualitat, bona presència...
 • Donar una resposta educativa integradora i individualitzada a partir de la coresponsabilització i la implicació dels agents del territori i serveis municipals de proximitat (districte/barri).
 • Actuar des de l’àmbit territorial més proper d’una manera ordenada i estable en favor de la formació dels joves.
 • Dinamitzar un sistema de cooperació i treball en xarxa entre instituts, empreses del barri, Districte i el Consorci d’Educació.