Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Programa ENGINY

El Programa Enginy és un recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu l d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat.

El Programa Enginy (anterior Programa Èxit 2), és el resultat de l’evolució dels Tallers en Contextos no Escolars, anomenat TECNE, com a pla de treball comú i sistemàtic que permetés afrontar conjuntament aspectes clau per afavorir l’èxit escolar a tot l’alumnat. Més endavant es va oferir com un recurs per a la diversificació curricular, realitzant-se en espais formatius de la ciutat i adreçat principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessitava una organització diferenciada de la que s’estableix en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació.

En l’actualitat el Programa Enginy és un programa de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona que s’ofereix com a recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat, amb l’objectiu general d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn i prevenir el risc d’abandonament prematur de l’alumnat. El programa ofereix la participació activa de l’alumnat en diferents propostes educatives.

El Programa Enginy situa l’educació inclusiva com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure junts i disminuir les desigualtats, destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Per aquest motiu, els diferents projectes que s’ofereixen, pretenen esdevenir un modelatge per als docents, a més d’un aprenentatge competencial i vivencial per a l’alumnat.

A la vegada, el Programa Enginy també s’identifica en el procés d’innovació pedagògica en quant al compromís, esforç, col·laboració i reflexió de l’equip docent que es veuran reflectits favorablement en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Seguint el Marc de l’escola inclusiva que estableix el Departament d’Ensenyament, els centres educatius han de planificar els recursos organitzatius i pedagògics a partir de l’anàlisi del progrés dels seu alumnat i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar el nivell competencial i assegurar la continuïtat en el sistema educatiu.

La resposta a la intervenció és el resultat de la planificació dels recursos d’atenció educativa per introduir canvis en el context per tal d’afavorir l’aprenentatge, distingint tres nivells d’acció progressius:

  • a la base hi ha les intervencions universals dirigides a tots l’alumnat;
  • en un segon nivell es dissenyen recursos de suport addicionals dirigits a alumnat en situació de risc;
  • i en un tercer nivell es troben el disseny de recursos intensius que s’adrecen a l’alumnat amb més necessitats de suport.

 Mesures per a l'èxit edicatiu