Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

╚xit estiu

El programa ╚xit estiu sĺemmarca en el Pla de suport a lĺestiu per a lĺalumnat de lĺESO, que impulsa lĺAjuntament de Barcelona, i hi participen diversos departaments municipals, liderats pel Consorci Educaciˇ:

Consorci d’Educació: reforç escolar com a extensió del programa Èxit acompanyament educatiu durant el curs escolar.

IBE: Institut Barcelona Esports. Encarregats d’oferir activitat esportiva per aquells centres que ho sol.liciten.

 

 

 as

 

Té per objectiu donar suport a aquell alumnat de l’ESO que té entre 2 i 4 assignatures suspeses al juny (susceptible de no promocionar de curs ), per tal que pugui aprofitar l’oportunitat de “repesca” que significa la convocatòria extraordinària de setembre.

Té per objectiu donar suport a aquell alumnat de l’ESO que té entre 2 i 4 assignatures suspeses al juny (susceptible de no promocionar de curs ), per tal que pugui aprofitar l’oportunitat de “repesca” que significa la convocatòria extraordinària de setembre.

S'ofereixen al voltant de 40 places (4 grups de 10 alumnes) per a tots els instituts públics de Barcelona que hi vulguin participar. Els amics@grans, a partir de les orientacions dels tutors, elaboren un pla de treball individualitzat per a cada alumne planificant l’estudi amb l’objectiu de recuperar les assignatures suspeses en la convocatòria de setembre. Per aquest motiu és important que els amics grans puguin disposar dels quaderns d’estiu i de les tasques encomanades l’última setmana de juny. És important també que l’avaluació de setembre sigui coherent amb el que s’ha treballat a l’estiu. A cada centre hi ha un coordinador/a dels amics@grans que no té un grup assignat i per tant pot ocupar-se de la coordinació i fe suport als diversos grups i també fer el seguiment de l'activitat esportiva. Per tant l’equip estàndard de cada centre és d'1 coordinador/a, 4 amics@grans i de 2 a 3 monitors esportius.

En aquest marc s’ha acordat impulsar una línia d’ajuts per a l’organització d’activitats de suport escolar durant l’estiu per atendre les necessitats de centres privats sostinguts amb fons públics amb resultats acadèmics per sota de la mitjana de la ciutat, situats en entorns amb situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.

El programa Èxit compta amb els suport de 5 coordinadors de zona, que fan el seguiment de 10 centres cada un. Ells són els encarregats de convocar les reunions inicials i garantir que tota la documentació i planificació sigui la correcta per a un bon funcionament de l’activitat.

El reforç es desenvolupa en sessions de 2 hores durant tres setmanes de juliol, més una sessió els primers dies de setembre , a concretar amb cada institut. A més a més des del curs 16/17 s’ha ofert la possibilitat als centres públics d’oferir una setmana d’aquest suport a finals del mes d’agost.

 

Activitat esportiva

Aquesta activitat és totalment gratuïta, optativa i restringida a aquell alumnat que participa i assisteix regularment a l'activitat d'estudi. Per tant hi pot haver alumnes que optin només a l'estudi i no facin esport, però no pot passar a la inversa, amb alumnes que facin només esport. Les dues hores d’esport es fan a continuació o prèvies a l’activitat d’estudi depenent del torn que correspongui.