Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

»xit Estiu 2020

El programa »xit del Consorci d'Educaciů de Barcelona impulsa un pla de treball sistemŗtic que permet afrontar, conjuntament amb els centres educatius, aspectes claus per afavorir líŤxit escolar a la ciutat de Barcelona.

El Programa Èxit Estiu 20, que es concep com una ampliació del Programa Èxit, vol donar suport a aquell alumnat amb situació de vulnerabilitat de 1r a 4r de l’ESO  han tingut una pèrdua d’aprenentatge significatiu fruït de la situació de confinament pel COVID-19. Es realitzarà en tàndem de dos centres escolars, per tal de poder fer l’aprenentatge propi i compartit.

S'ofereixen al voltant de 40 places (4 grups de 10 alumnes d'ESO , aproximadament) per als instituts públics d’alta complexitat que vulguin participar.

Joves estudiants universitaris, amics i amigues grans i great@friends, que a partir de les orientacions dels coordinadors/es de centre i zona i tutors/es, elaboren una planificació de suport educatiu ( treballs, dossiers, lectures...) per a tot l’alumnat de l'1 al 17 de juliol.

El programa Èxit compta amb els suport de 5 coordinadors/es de zona, que fan el seguiment d’uns 3-4 centres cada un. Ells/es són els encarregats de convocar les reunions inicials i garantir que tota la documentació i planificació sigui la correcta per a un bon funcionament de l’activitat.

El reforç escolar es desenvolupa en sessions de 2 hores durant les dues setmanes i mitja del mes de juliol, més unes sessions de preparació a finals del mes de juny pels amics@grans i great@friends i els coordinadors/es de zona i centre. Al finalitzar el projecte, els referents dels instituts reben un informe avaluatiu de l’alumnat participant i els treballs de l’alumnat que serviran per millorar l’avaluació del primer trimestre del curs 2020/2021.