Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Una mica d’història

L’any 2001, amb l’objectiu de millorar l’èxit escolar de l’alumnat de secundària, l’IMEB estableix un acord de col•laboració amb el Departament d’Ensenyament i amb la Inspecció Educativa per tal de compartir informació, afinar millor en els diagnòstics i iniciar un programa pilot al districte de Sants-Montjuïc, que s’anomenà Projecte Èxit. El programa presentava tres ingredients d’innovació que calia posar a prova:

  1. L’oferta a alumnes de l’últim cicle de primària de fer les sessions de reforç conjuntament amb els alumnes del 1r cicle d’ESO a les dependències de l’institut.
  2. La figura dels amics@grans, joves estudiants exalumnes de l’institut, que són els que duien a terme les sessions.
  3. El lideratge i compromís del professorat, pel que fa a la derivació de l’alumnat i el seguiment i l’encàrrec de tasques als amics@grans.

La finalitat del Programa és oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària i millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària, com tot al llarg de l’ESO.

El curs 2002-2003, vistos els bons resultats, s’amplia la intervenció a tres districtes: Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Andreu, i s’instaura una col·laboració amb els Serveis Educatius per a la coordinació dels tallers de formació del professorat participant.

A partir d’aquesta fase inicial, el programa s’ha consolidat i s’ha anat ajustant a les noves necessitats i als contextos institucionals que l’han emmarcat, amb la creació de noves propostes per atendre alumnat de 3r i 4t d’ESO així com l’establiment de nous plans de treball. Paral·lelament, han aparegut programes afins, des del mateix Departament d’Ensenyament, que s’han sumat a les actuacions que tradicionalment han desenvolupat, i ho continuen fent, entitats o institucions per reduir l’abandonament escolar prematur i generar expectatives a l’alumnat d’educació secundària obligatòria.

Pel que fa a la titularitat del projecte, el curs 2004-2005 el Programa Èxit es traspassa a la Unitat de Programes Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, mantenint el marc teòric i la metodologia inicials, però ampliant les possibilitats de creixement.

Per tal d’avaluar les fortaleses i febleses del projecte en la fase experimental, a la fi del curs 2005-2006 s’encarrega una avaluació en profunditat, en què participen experts externs, que permet constatar la solidesa del projecte. L’estudi posa en relleu l’eficiència del mètode emprat no tan sols per augmentar el nombre de graduats a secundària, sinó per millorar el rendiment d’aquests alumnes al llarg del seu pas per l’ESO i per facilitar la coordinació entre primària i secundària. Les reflexions i els resultats d’aquest procés estan recollits en el llibre de Nacho Garcia de la Barrera i Xeni Rodríguez Laborda, L’èxit escolar per a tothom (Ed. Octaedro, 2007).

A partir del 2007, el Consorci d’Educació aposta per la consolidació del programa, aprofitant les oportunitats que ofereix la LOE pel que fa a l’atenció a la diversitat i el marc competencial que proporciona el mateix Consorci. En els darrers set anys, s’han sistematitzat les convocatòries publicant-les al DOGC, s’ha instaurat una convocatòria de beques de col·laboració per als amics@grans i s’ha sotmès el programa a diverses avaluacions externes.

Quinze anys després, el curs 2016-2017 el programa s’ha desplegat a 43 instituts i 105 escoles públiques de la ciutat de Barcelona , i hi han participat 2.600 alumnes.