Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • ÈXIT
  • Èxit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

Èxit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

El Consorci d’Educació de Barcelona té com un dels seus principals objectius anar implementant mesures que incideixin en alguns dels factors clau que afavoreixen l’èxit escolar per a tot l’alumnat de la ciutat.

Tot i les dades de millora que ens aporten els resultats dels últims cursos en relació a l’augment de graduats a l’ESO i la continuïtat amb la postobligatòria, les dades també ens indiquen que l’èxit es distribueix de manera desigual segons la complexitat de l’entorn.

És en aquest sentit que cal continuar aportant recursos d’atenció a tot l’alumnat per garantir la igualtat d’oportunitats a l’hora de continuar el seu itinerari formatiu més enllà de l’escolaritat obligatòria. L’objectiu d’aquestes propostes és poder donar el recolzament adient a l’alumnat que ho necessiti per tal de poder aconseguir millors resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball, en definitiva, augmentar les seves expectatives de futur.

El programa Èxit, que es va iniciar experimentalment l’any 2001 a l’IMEB, continua desenvolupant, innovant i sistematitzant les metodologies que s’han experimentat al llarg d’aquests anys l’entorn i apostant decididament per un enfocament de l’aprenentatge competencial.

Veient els bons resultats, el programa ha anat incrementant progressivament els seus recursos i ampliant el ventall de propostes, de manera que el curs 2016-2017 hi han participat Èxit 43 instituts 110 primàries.

L’Èxit ofereix acompanyament educatiu en horari no lectiu amb la figura dels amics@grans: joves estudiants que fan de referents a alumnes des de 5è i 6è de primària fins al 4t d’ESO.