Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Llengües estrangeres

L’objectiu és que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i de, com a mínim, una llengua estrangera que el capaciti per la gestió dels seus aprenentatges futurs en un món global. Les accions anuals d’impuls a diverses llengües curriculars anglesa, francesa, italiana o alemanya són dinamitzadores d’aula, de centre i d’entorn.

El pla d’impuls a les terceres llengües sorgeix davant el repte de millorar la competència comunicativa en les llengües estrangeres. L’objectiu general d’aquest pla és potenciar l’ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres dins del Marc per al plurilingüisme.

Grup d’experimentació per al plurilingüisme (GEP)

El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d'Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar de l'acord de govern,  i s'alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d'organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l'aula donen continuïtat a l'autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüístic, i les línies d'aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

Programa d'auxiliars de conversa de Catalunya (PACC)

Programa que s'emmarca dins del conjunt d'actuacions destinades a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars (anglesa, francesa, alemanya o italiana).

Ajuts per a l'aprenentatge actiu dels idiomes

Projecte sobre un tema concret amb continuïtat a l’estranger per a l’aprenentatge de l’idioma durant l’estiu.

Resolució ENS/797/2013, de 3 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixin ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a l’aprenentatge actiu d’idiomes per a l’any 2013. 

Projecte sobre un tema concret amb continuïtat a l’estranger per a l’aprenentatge de l’idioma durant l’estiu.

Erasmus +

És el nou programa que proposa la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Començarà el 2014 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

Talk to me. Convocatòria del curs 2017-2018

Talk to me és un projecte que apropa l’anglès com a llengua estrangera al context educatiu, que des de la vessant més pràctica del plurilingüisme, proporciona un tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa als centres públics d´infantil, primària, secundària i formació professional de Barcelona. L’objectiu principal és millorar la competència comunicativa de l’alumnat, en anglès, mitjançant la interacció oral.

Més informació de la convocatòria

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail