Torna

L'oferta per al curs 2019-20 incorpora un Pla de xoc contra la segregació i un batxillerat més flexible amb noves modalitats

28/02/2019

Entre les principals novetats del proper curs 2019-20, destaquen la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques i socioculturals desafavorides, que s’inicia per primera vegada també a 1er d’ESO, i la incorporació de noves modalitats de batxillerats, artístics i amb orientació professionalitzadora, amb l'inici d'una prova pilot amb batxillerat a tres anys.

El president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la seva vicepresidenta, Laia Ortiz, han presentat aquest matí juntament amb la gerent, Mercè Massa, l'oferta inicial de places a Barcelona a P3 i 1r d’ESO i dels estudis postobligatoris seguint el lema del curs passat ‘En educació, fem equip’ amb una sèrie de mesures encaminades a combatre la segregació escolar i en favor de la distribució equitativa de l’alumnat en els diferents centres.

Tots els alumnes han de tenir igualtat d’oportunitats en l'accés a l'educació i per això és molt important que totes les famílies facin la preinscripció dins del període establert, del 29 de març al 9 d’abril, amb el màxim d'informació al seu abast, i amb un acompanyament específic a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Tal i com ja ha anunciat el Departament d’Educació, com a novetat s'eliminen els punts complementaris per malaltia crònica que afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i els punts per a fills i germans d'exalumnes. Per tal de seguir en la lluita contra el frau en la preinscripció per canvi de domicili, es realitzarà un augment en les comprovacions aleatòries en l'empadronament al llarg del curs, amb la corresponent pèrdua de plaça si es demostra que hi hagut frau. Amb aquestes mesures es vol afavorir la igualtat i equitat en l’accés als centres d’ensenyament .


Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu

Totes les mesures que s'han contemplat en aquest Pla de xoc tenen com objectiu el treball integral amb l'alumnat, no només durant el període lectiu, sinó més enllà d'aquest horari. Unes orientacions que tenen com a marc de referència el "Pacte contra la Segregació Escolar" del Síndic de Greuges, tant de l'escola pública com concertada; el treball "Equivalència territorial en la planificació educativa a Barcelona: Diagnòstic i propostes" de Xavier Bonal i Adrián Zancajo, fet per encàrrec del Consorci d'Educació; i "l'Informe sobre les oportunitat educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019" de l'Institut d'Infància Adolescència.

Segons la mostra de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària (AEAT) 2015 de l’ Ajuntament de Barcelona, el 13,6% dels menors entre 0-17 anys viuen en situació de pobresa extrema. Està previst que al curs 2019-2020 a P3 s'incorporaran uns 831 alumnes que viuen aquesta situació i a 1r d'ESO uns 843 alumnes.

De cara al proper curs 2019-2020, es farà una preassignació de places a P3 i l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat detectat a partir de la col·laboració amb els Serveis Socials, donant continuïtat al projecte endegat el curs 2018-2019. S’informarà a les famílies de la preassignació en un centre determinat i aquestes podran validar aquesta proposta segons les seves preferències en el moment de formalitzar la matrícula.

Enguany, es potenciarà de forma més significativa els avantatges que reporta el treball conjunt del serveis socials de l’Ajuntament i els treballadors socials dels EAP, que permet ampliar l’abast de detecció de l’alumnat vulnerable més enllà dels destinataris del Fons Social.

Aquesta mateixa línia d’acció s’encetarà per als alumnes que el proper curs entraran a 1r d’ESO el curs 2019-2020. Així, s’està treballant per identificar l’alumnat en situació de vulnerabilitat que està cursant 6è de Primària a centres públics durant l’actual curs i que començaran l’Educació Secundària Obligatòria a partir del setembre. Aquesta nova experiència tindrà en compte les especificitats de l’etapa de secundària.

L’objectiu és aconseguir una distribució equitativa en els diferents centres d’una mateixa zona d’escolarització. Gràcies al treball conjunt amb l’Institut Municipal de Serveis Socials es possible fer una millor detecció d’aquest alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat, a partir de la valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat, a més de l’assignació de recursos compensatoris per a garantir una igualtat d’oportunitats per a l’èxit educatiu, des d’una perspectiva integral, tant dins com fora l’escola.

Per poder fer una distribució equilibrada dins la xarxa educativa de l’alumnat vulnerable, aquesta distribució equitativa respectarà els següents aspectes a P3:

• L'escolarització dels germans en el mateix centre
• La distància entre domicili i el centre educatiu (màxim 500 metres) o assignació del següent centre més proper
• La decisió final de les famílies

Pel que fa a 1r d'ESO, el procediment de preassignació serà el següent:

• L'escolarització dels germans en el mateix centre
• Assignació majoritàriament a un institut adscrit
• La ratificació de tutor/a de 6è

La preassignació a P3 és de 396 alumnes, mentre que 1r d'ESO és de 650.

També per avançar en la distribució equitativa de l’alumnat s’han aprovat nous criteris per a l’assignació de la matrícula viva durant el curs escolar. Així, l’alumnat que arriba durant el curs no s’assignarà en funció de les vacants disponibles en els centres sinó que la distribució es farà de manera equitativa a partir de la determinació de cada zona. L'objectiu és evitar que tots els alumnes nouvinguts s'escolaritzin en els mateixos centres.

Paral·lelament a la distribució equitativa de l'alumnat també es poden portar a terme altre mesures com el tancament de línies o grups per manca d'oferta o revertir situacions de segregació.

El Pla de xoc, a més, consolidarà un sistema menys burocràtic on els alumnes en situacions de vulnerabilitat disposaran de les següents prestacions:

• Plaça de reserva
• Exempció de pagament de quotes per a l'escolarització, tant en centres públics com en concertats
• Gratuïtat en el servei de menjador
• Gratuïtat en activitats extraescolar esportives
• Gratuïtat en activitats d'estiu
• Garantia de plaça en centres oberts

A part d'alinear el conjunt de prestacions que van més enllà de l'horari escolar, també es garanteix l'accés a aquestes prestacions sense haver de repetir els tràmits. Es garanteix de forma directa aquestes prestacions a l'alumnat en que els serveis socials hagi detectat anteriorment la seva situació de vulnerabilitat.

Això significarà que els Equips d'Atenció Psicopedagògica (EAP) no s'hauran de focalitzar en la detecció de les situacions de vulnerabilitat i sí en l'atenció i el seu pla de treball, orientant als professionals en el suport necessari per atendre a l'alumnat.

Així doncs els EAP es centraran en les necessitats educatives que puguin presentar els alumnes amb necessitats socioeconòmiques o socioeducatives. S'activen i es reforcen les comissions socials dels centres, que són el punt de trobada entre els professionals dels EAP i dels Serveis Socials, on es fa el seguiment de l'alumnat.

La recerca de l'èxit educatiu porta implícita una aposta per la prevenció de l'abandonament prematur. Per això es treballa amb programes que ajuden a garantir aquest objectiu com són per exemple l'Èxit, l'Èxit Anglès o l'Èxit Estiu, el programa Enginy, els Instituts a Temps Complet, o el seguit de programes de diversificació curricular.


Campanya de Comunicació

Una vegada més s’han posat en marxa accions de comunicació i acompanyament a les famílies a través de banderoles, opis, banners, una guia amb un vídeo tutorial per a la preinscripció, la guia de centres i les jornades de portes obertes. La voluntat és dotar de la màxima transparència a tot el procés i que tots els agents educatius, famílies, professionals i centres, treballin en una mateixa direcció i fent equip.

En aquesta campanya de comunicació es dona a les famílies la màxima informació possible a través de:

• La informació que es pot trobar a la web del Consorci d'Educació www.edubcn.cat
• La guia de la preinscripció, que es pot trobar en fins a vuit idiomes i que enguany també està disponible per a 1r d'ESO.
• Un vídeo tutorial amb els passos a seguir a l'hora de fer la preinscripció, també en vuit idiomes.
• Les Xarxes Socials: Twitter, Facebook i Instagram, des d'on es pretén arribar a tots els públics.
• Les Oficines d'Escolarització que ofereixen un acompanyament durant el procés i amb un total de 4: a la seu del Consorci d'Educació (pl. Urquinaona, 6), a Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2), a Nou Barris (C/Nil 27) i Sant Andreu (C/Sant Adrià 20).

Des del 25 de febrer fins a l'11 de març tindran lloc les sessions per a les famílies en els districtes. En aquest curs 2019-2020 també es fan específiques per a les famílies amb alumnat que s'ha de matricular a primer d'ESO. En total es faran 40 sessions, 26 a P3 i 14 a 1r d'ESO, i en alguns casos amb la possibilitat de tenir un suport lingüístic per a les consultes de famílies en àrab, urdú, bengalí i tagalo.

 

Estudis postobligatoris

En la oferta per al proper curs s'aposta per la universalització de l’etapa 16-18 anys i per garantir un itinerari formatiu òptim per a tothom, on els alumnes puguin triar i construir el seu itinerari formatiu. Així es fidelitzarà a l'alumnat, a més de garantir l'èxit educatiu. Es vol potenciar la transversalitat entre els ensenyaments, amb menys distinció entre el batxillerat acadèmic i l'FP orientat a la professionalització. Es fa un reajustament de l’oferta segons les necessitats de l’alumnat, per donar continuïtat als itineraris formatius en funció de la demanda.

Es facilita la viabilitat d’accés als cicles formatius grau mig (CFGM) a tots els alumnes que acaben 4rt d’ESO i optin per aquest itinerari. Moltes vegades l'accés als CFGM depenen d'una selecció per nota que fa que molt alumnes tinguin dificultats per accedir, i s'intenta acompanyar-los i ajudar-los a través de la figura del Consell Orientador. Els docents de l'ESO s'encarreguen d'aquesta tasca al final de l'etapa d'ensenyaments obligatoris i el pas als postobligatoris. Un moment en que s'ha d'establir un pacte entre l'alumne, la família, el centre i el mateix consell orientador.

I per primera vegada s'aplica la reserva de places com a mesura per l’igualtat d’oportunitats a la postobligatòria: a Batxillerat 469 i en els CFGM 643.

Volem que es visibilitzi el batxillerat com un itinerari òptim per accedir als CFGS, una formació de qualitat i facilitadora d'inserció laboral. Es trenca així la idea que només serveix per poder accedir a estudis universitaris.

Amb la idea de racionalitzar l’oferta en els Ensenyaments Postobligatòris es creen els grans centres d’ensenyaments postobligatòris. L’alumne d’aquests centres tindrà més itineraris possibles, i inclús tindrà més fàcil fer el canvi d’itinerari en un moment donat sense canviar de centre. Un exemple serà el nou Institut Pedralbes, que sorgeix de la fusió de l'Ausiàs March i l'Institut Joan Boscà, que permet oferir més línies de batxillerat i més variades i incorporar matèries dels cicles formatius que també es cursen als estudis de Batxillerat.

Una de les noves mesures és oferir un batxillerat més flexible de tres anys. Aquest curs vinent s'implantarà a l’Institut Infanta Isabel (en el Batxillerat Ordinari), en l’Institut Ferran Tallada (incorporant Ensenyaments Esportius de Salvament i Socorrisme en els cursos de primer i segon) i a l’Institut Balmes (incorporant Unitats Formatives dels cicles d'Informàtica). L’objectiu d’aquesta mesura és que l’alumnat es prepari tant per a poder accedir a estudis Universitaris com a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i fer-ho durant tres cursos en lloc de dos.

El batxillerat artístic està experimentant un increment de la demanda en els darrers cursos i per això s'augmenta l’oferta en tres instituts en la branca d'artística escènica, Milà i Fontanals, Pedralbes i Puigverd, i en l’Escola d’Art La Llotja, en la modalitat de plàstica. Així, i per primera vegada, tots els centres artístics de Barcelona, Escola Massana, Escola Industrial, EASD Deià i La Llotja oferiran estudis de batxillerat.

També s’obre una nova línia de batxillerat ordinari a l’Institut Viladomat.

Alguns centres oferiran estudis de batxillerat professionalitzador, orientats a l'accés als CFGS, tot i que també els habilitarà per a les PAU. Són més competencials, amb estades a l’empresa com a matèria especifica, més propers al món empresarial. Es tracta de l'Institut del Treball, l'Institut Lluís Vives (social), l'Institut La Guineueta (científic i social) i l'Institut Sant Andreu (social).

 

Més informació Nota de premsa