Torna

Es fan obres a 79 centres de la ciutat aprofitant l'aturada de les classes a l'estiu

26/07/2022

Un any mes, l’aturada de les classes de l’estiu s’aprofita per dur a terme la gran majoria de les actuacions de reforma, ampliació i millora als centres educatius públics de la ciutat, a més de les grans actuacions i els nous equipaments modulars. L'objectiu prioritari és avançar cap a l’equivalència de la xarxa d’escoles públiques i es treballa, entre altres línies estratègiques, en la transició energètica, la transformació dels patis, la reforma de menjadors i cuines, la renovació del mobiliari i l’actuació en pintures i revestiments.

Al llarg de l’any 2022 es realitzen actuacions en 121 centres de la ciutat, amb una inversió anual total de 41,8 milions d’euros: 34 M € de l’Ajuntament de Barcelona i 7,8 M € del Departament d’Educació. 

En el marc del Pla de barris (5,8 M€ de la inversió de l’Ajuntament) es duen a terme actuacions en clau d’equitat educativa per millorar equipaments dels territoris d’atenció social prioritària. I paral·lelament es segueix treballant en les grans actuacions i els nous equipaments com l’Institut Angeleta Ferrer, que estrenarà l’edifici aquest curs 2022-2023.

En total, i al llarg de tot l’any 2022, s’executen obres en 121 centres i es realitzen 159 actuacions (20 d’elles són projectes per executar les obres el proper any), de les quals 92 estaran en execució a l’estiu.

 

Actuacions de millora

Les diferents necessitats d’una ciutat com Barcelona, els nous projectes pedagògics o l’edat dels edificis fan necessària una actualització constant dels equipaments amb actuacions anuals de millora per tal de mantenir-los amb les condicions tècniques i de confortabilitat òptimes de servei i per garantir les necessitats d’escolarització anual.

La inversió en aquesta partida aquest any 2022 és de 15.486.759€, amb una aportació de l’Ajuntament de Barcelona de 14.264.595€ i del Departament d’Educació de 1.222.163€. Es fan un total de 94 actuacions durant tot l’any, de les quals 54 estaran en execució durant l’estiu.

Són actuacions sistèmiques, acumulatives i complementaries dins d’un centre, i es classifiquen en:

 • Pla de pintures

Iniciat el 2016, el “Programa d’actuació periòdica en pintures i revestiments” preveu adequar i millorar els espais educatius de cada centre 1 cop cada 10 anys per tal de mantenir-los en les millors condicions ambientals ja que el color i la incidència de la llum natural i artificial sobre els paraments són un factor important en el procés d’aprenentatge. Ja s’ha treballat en més de 100 escoles públiques millorant l’ambient de benestar per a uns 35.000 infants amb prop d’11 M€ invertits.

 • Pla de menjadors i cuines

Reforma integral o parcial de cuines, menjadors, rebosts, etc... per poder oferir a l’alumnat una alimentació variada i de qualitat en un espai agradable on poder gaudir dinant i amb la seguretat alimentària normativa. S’han fet millores en 30 cuines i en els espais de menjador de 2 escoles. També s’han habilitat espais de menjador a 7 instituts de secundària, per tal que tots puguin oferir servei de menjador o càtering al migdia.

 • Pla de mobiliari

Des del curs 2020-2021 les aules de les escoles públiques de la ciutat de Barcelona estan en ple procés de renovació del seu mobiliari. El Consorci d’Educació l’ha dut a terme ja a I3 i I4, i en el curs 2022-2023 ho farà a I5. Un autèntic “pla renove” que consisteix en retirar els vells pupitres i cadires i substituir-los per uns altres amb nous materials i funcionalitats, i amb una estètica més actualitzada.

L’objectiu és aconseguir unes aules amb ambients agradables, motivadors, cuidats i endreçats, que predisposin l’alumnat al benestar i la tranquil·litat, però també a la descoberta, al treball cooperatiu, la convivència i, en definitiva, a la millora dels aprenentatges.

 • Pla de patis

Transformem els patis més naturalitzats, coeducatius i comunitaris, com a patis-refugi climàtic oberts al barri de manera sistèmica, amb un mínim de 12 patis cocreats i transformats amb les comunitats educatives cada any. Aquest estiu fem obres a 18 patis de centres educatius públics de la ciutat, 4 d’aquestes transformacions es realitzen a través de projectes guanyadors d’iniciativa municipal dels pressupostos participatius (DECIDIM) i 1 més a través del programa Pla de Barris.

Des del 2019, un total de 40 centres educatius han transformat els seus patis, tant en el marc del projecte europeu de creació de Refugis Climàtics, com a través del Programa municipal de transformació de patis. L’objectiu és que en el 2030 totes les escoles tinguin millors patis per a l’educació i el joc a l’aire lliure.

 • Pla de transició energètica

El Consorci de Educació té en marxa la implantació d’un “Pla estratègic de millora energètica i sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona”. L'objectiu és fer-les més eficients i confortables, amb les condicions òptimes per l’aprenentatge.

Es busca la millora de l’eficiència energètica, la generació i consum d’energia verda, i el confort tèrmic interior i exterior, incloent-hi l’impuls de la ventilació natural creuada, la rehabilitació de façanes i cobertes i del seu aïllament interior i proteccions exteriors. S’estan instal·lant plaques fotovoltaiques en els equipaments escolars (bressol, escoles i instituts).

A més d’aquests cinc plans es treballa en:

 • Accessibilitat

Supressió de barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de totes les persones dins l’edifici i els seus accessos. S’adapten baranes i escales, s’habiliten rampes o s’instal·len ascensors entre d’altres mesures.

 • Adequació de les instal·lacions a la normativa

Posada al dia dels centres en tots aquells temes d’obligatori compliment normatiu.

 • Cobertes

Renovació parcial o total de les cobertes dels centres que s’han deteriorat o han arribat al final de la seva vida útil; afegim o augmentem l’aïllament tèrmic. Si les característiques ho permeten, completem l’actuació amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Són actuacions que suposen una gran millora tèrmica contra les altes temperatures i d’eficiència energètica de l’edifici.

 • Façanes

Per garantir la qualitat arquitectònica, la seguretat i la eficiència dels paraments exteriors. Incorporen la renovació de revestiments, pintura i millora de l’aïllament.

 • Lavabos i vestidors

Per tal de millorar les instal·lacions i guanyar en confort, higiene i qualitat visual d’aquests espais, adaptant-los per a persones amb mobilitat reduïda.

 • Millores d’escolarització

Són totes aquelles millores necessàries en un centre anualment per tal de garantir una ampliació de l’oferta educativa.

 • Paviments

Renovació i reparació de paviments per tal de guanyar en qualitat de les superfícies, confort i espais més amables.

 • Redacció de projectes

Correspon a la redacció dels projectes, planejaments, informes i estudis, relacionats amb les actuacions anuals proposades.

 • Transformació d’espais

Transformació d’espais dels centres per tal d’adaptar-los a les noves metodologies pedagògiques i necessitats funcionals.

 • Transformació d’infraestructures TIC

Les constants innovacions tecnològiques obliguen no només a renovar els equips informàtics i audiovisuals amb certa freqüència, sinó també a adequar els espais i les infraestructures perquè aquests equips puguin funcionar a ple rendiment.

 • Urgències

Necessitats de màxima prioritat que, normalment sobrevingudes per motius de seguretat, s’han de resoldre de forma àgil.

 

Actuacions de reforma, ampliació i millora durant l’estiu

 

ACTUACIONS

Nombre d’actuacions estiu

Pla de menjadors i cuines

8

Pla de patis

17

Pla de transició energètica

8

Adequació de les instal·lacions a la normativa

1

Façanes

1

Millores d’escolarització

17

Urgències

2

Total actuacions

54

 

Grans Actuacions

La inversió en aquesta partida en el 2022 és de 17.107.239€, amb una aportació de l’Ajuntament de Barcelona de 13.512.394€ (5.845.650€ en el marc de Pla de Barris) i del Departament d’Educació de 3.594.845€. Durant l’estiu estaran en execució 23 actuacions.

El grup de grans actuacions l’integren totes aquelles actuacions d’envergadura, que es realitzen sobre els equipaments existents siguin executades de cop o per fases. Es diferencien quatre tipus de grans actuacions com són d’ampliació (de superfície o volum d’un edifici); de reforma (rehabilitació d’un edifici); d’adequació integral (millora de tot un centre o una gran part); de millora (d’una part concreta d’un centre).

 

Noves construccions i nous equipaments modulars

La inversió en aquesta partida en el 2022 és de 9.276.551€,  amb una aportació de l’Ajuntament de Barcelona és de 6.241.534€ i del Departament d’Educació de 3.035.018€. Durant l’estiu estaran en execució 15 actuacions.

En l’apartat noves construccions trobem aquelles encaminades a la construcció de la seu definitiva d’un centre. A més de les actuacions que es faran durant l’estiu a l’Institut de Logística de Barcelona, durant tot l’any es treballa en l’execució del nou edifici de l’Institut Angeleta Ferrer, que iniciarà el nou curs en aquest equipament; i també en la redacció del projecte bàsic i executiu de l’Escola Cal Maiol.

Els nous equipaments modulars conformen una part important de les actuacions de nous equipaments del Consorci d’Educació. Es tracta d’aquelles construccions realitzades amb tecnologia de prefabricació, amb generació modular. Estan construïdes en una gran part en taller i muntades i connectades en la mateixa obra.