Torna

Gerència

La Gerència com a òrgan superior executiu del Consorci, té les funcions assignades en el decret 84/2002 de 5 de febrer. En dependència directa de la Gerència es conforma el Gabinet de Gerència, el Òrgan de Control Intern.

Funcions

 • Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i les disposicions de la Presidència, la normativa reguladora de la funció pública i la legislació relativa al sistema educatiu.
 • Actuar per delegació de la Presidència com a òrgan de contractació ordinari del Consorci i atorgar els convenis i els contractes, amb l’aprovació prèvia d’aquests pel Consell de Direcció.
 • Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
 • L’administració ordinària del Consorci i administrar el patrimoni i els béns del Consorci, d’acord amb les atribucions que li hagin estat encomanades pel Consell de Direcció.
 • Assolir els objectius que estableixi el Consell de Direcció.
 • Proposar al Consell de Direcció el pressupost anual, els plans generals d’actuació i els plans d’inversió del Consorci.
 • Presentar anualment al Consell de Direcció l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de l’entitat i el resultat de la gestió educativa i econòmica de l’exercici anterior.
 • Actuar com a òrgan superior en matèria de personal del Consorci i elaborar les propostes de relació dels llocs de treball.
 • Proposar al Consell de Direcció les instruccions i les circulars internes relatives al funcionament i l’organització del Consorci.
 • Executar el pla d’inversions anual i formalitzar, si s’escau, els contractes d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments.
 • Proposar el nomenament i el cessament dels càrrecs de l’estructura de gestió del Consorci, sempre que no correspongui fer-ho a un altre òrgan.
 • Contractar i autoritzar despeses dins els límits que estableixi el Consell de Direcció i ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell de Direcció.
 • Vetllar per la millora dels mètodes de treball, així com per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments del Consorci.
 • Preparar la documentació que, per mitjà de la Presidència, s’hagi de sotmetre a la consideració del Consell de Direcció i informar de tot el que sigui necessari per a l’exercici adequat de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i als plans generals d’actuació.
 • Informar periòdicament el Consell de Direcció sobre el funcionament i l’estat de la situació del Consorci.
 • Les altres que li atribueixen aquests Estatuts i les que el Consell de Direcció i la Presidència li deleguin, dins de les seves atribucions respectives.


Les funcions previstes en l’apartat anterior s’entenen sens perjudici de les que són atribuïdes a la resta d’òrgans del Consorci d’acord amb aquests Estatuts.

 

Trajectòria i perfil professional de la gerent

Mercè Massa Rincón, PDF